c3518cb17d976b8
شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30256

چکیده
  ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ringspot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. زوال ناشی از این عامل ویروسی یکی از عوامل تخریب درختان میوه در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگیToRSV در باغات درختان میوه هسته دار هلو، آلو، گوجه و زردآلو در استان های فارس و گلستان در طی سال های 1387 و 1388 ، تعداد 414 نمونه به صورت کاملا ...  بیشتر