c3518cb17d976b8
تأثیر دما بر ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور Diaeretiella rapae ، پارازیتوئید شته روسی گندم، Diuraphis noxia

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 83-95

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28647

چکیده
  ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) روی شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) در 5 دمای 10، 15،20، 25 و 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کمترین و بیشترین طول دوره رشد و نمو پیش از بلوغ زنبور D. rapae به ترتیب در دمای 25 (144/0±23/11 روز) و10 درجه سلسیوس (183/0±297/33 روز) ...  بیشتر

نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae)

افروز فرهاد؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28652

چکیده
  شته غلات Sitobion avenae (F.) (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم گندم و زنبور Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) یکی از پارازیتوئیدهای اصلی این شته در ایران است. در این تحق‍یق، نیازهای گرمایی شته غلات و پارازیتوئید آن در 6 دمای ثابت (10، 15، 20، 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس)، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، روی گندم (رقم پ‍یشتاز) مورد ارزیابی ...  بیشتر

سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری‌شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum)

فاطمه حمزه وی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 241-249

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24331

چکیده
  در این پژوهش سمیت تنفسی اسانس برگ گیاهان اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehnh. و بطری‌شور Callistemon viminalis (Gaertn) روی حشرات کامل 1 تا 3 روزه شپشه آرد Jacquelin du Val. Tribolium confusum در ظروف خالی و در ظروف محتوی گندم و همچنین روی لاروهای 5 و 20 روزه آن بررسی شد. اسانس گیاهان با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب استخراج شد. آزمایش‌ها در دمای 1±27 درجه سلسیوس ...  بیشتر