c3518cb17d976b8
شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35624

چکیده
  در طول فصول زراعی 1389-1388 ضمن بازدید از مناطق کشت گوجه فرنگی در شهرستان مرودشت، در مجموع 96 جدایه فوزاریوم از ریشه، طوقه و ساقه گوجه فرنگی جمع آوری شد. جدایه های فوزاریوم بر اساس مطالعات مورفولوژیکی با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردیدند. در این مطالعه گونه های F. equiseti ، F. solani، F. pseudoanthophilumو F. oxysporum بترتیب با فراوانی 10.4، 47.9، 18.75 و 22.9 درصد ...  بیشتر