c3518cb17d976b8
مرور کنه‌های خانوادۀ ( Rhagidiidae (Acari: Prostigmata ایران همراه با گزارش یک جنس و سه زیرجنس جدید

شیما یزدان پناه؛ شهروز کاظمی؛ میلوسلو زاکاردا

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 203-210

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36671

چکیده
  کنه‌های خانوادۀ Rhagidiidae شکارگرانی هستند که اغلب در زیستگاه‌های خاکی زندگی می‌کنند. در بررسی فون کنه‌های خاک‌زی فضاهای سبز و باغ‌های شهر تهران در سال 1380 و نیز جنگل‌های بلوط منطقۀ کوهمره سرخی استان فارس در سال‌های91-1390، جنس Cambridge, 1876 Poecilophysis و سه گونۀ متعلق به سه زیرجنس از آن جمع‌آوری و شناسایی شدند که گزارش همۀ آنها برای فون کنه‌های ...  بیشتر