c3518cb17d976b8
تأثیر تغذیۀ سن گندم (Eurygaster integriceps Put.; Het.: Scutelleridae) زمستان‌گذران بر جذب مواد غذایی گندم

احسان قائم مقامی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ علیرضا واعظی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 347-355

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53511

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر تغذیۀ سن گندم بر میزان جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گندم رقم فلات در محیط کشت بدون خاک بررسی شد. تراکم‌های صفر (شاهد)، یک، دو و سه عدد سن از نسل زمستان‌گذران در مراحل پنجه‌زنی و ساقه‌دهی به مدت ده روز روی هر بوته گندم قرار داده شد. آزمایش‌ها در گلخانه‌ای با شرایط دمایی 3±26 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی بیش ...  بیشتر