c3518cb17d976b8
نخستین گزارش (Apicomplexa: Eugregarinida: Actinocephalidae)Stictospora sp. و بیمارگری آن روی لارو کرم سفید ریشۀ Polyphylla adspersa از ایران

جمیله الوندی؛ جواد کربمی برنگ؛ جرزی لیپا

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 263-272

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36669

چکیده
  تک‌سلولی‌های  Eugregarinidaانگل داخلی رودۀ تعداد کثیری از بی‌مهرگان‌اند که به شاخۀ Apicomplexa تعلق دارند. افراد این راسته به سبب داشتن تروفوزوئیت‌های بزرگ، نداشتن شباهت مرفولوژیک و رفتاری بین دو مرحلۀ تروفوزوئیت و اسپوروزوئیت، دارا بودن حداقل بیماری‌زایی در میزبان و نیز استقرار هسته در قسمت دئوتومریت خود شناخته می‌شوند. به‌منظور مطالعۀ ...  بیشتر