c3518cb17d976b8
مطالعۀ تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides عامل بیماری پوسیدگی ریشۀ برنج با استفاده از نشانگر SSR

خشنود نوراللهی؛ زینب حقی؛ علی اشرف مهرابی اولادی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52244

چکیده
  بیماری پوسیدگی ریشۀ ناشی از Fusarium verticillioides یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برنج در ایلام است. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در شالیزارهای استان ایلام، تعداد 56 نمونۀ آلوده از مزارع شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری شد. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گرفت. از آغازگرهای ریزماهواره ...  بیشتر