c3518cb17d976b8
شناسایی بخشی از فون خانوادۀ Isotomidae (Hexapoda: Collembola) در استان مازندران

الهام یوسفی لفورکی؛ معصومه شایان مهر

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 337-345

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53510

چکیده
  گونه‌های خانوادۀ Isotomidae بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از زیستگاه‌ها یافت می‌شوند. به دنبال مطالعۀ فون این خانواده در استان مازندران، نمونه‌برداری‌هایی از مناطق مختلف استان، طی سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفت. جانوران تحت مطالعه به کمک قیف برلیز جمع‌آوری شدند و برای شناسایی جنس و گونه‌ها از آنها اسلاید ...  بیشتر