c3518cb17d976b8
ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی درشرایط گلخانه

مریم ذاکر؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سعید رضائی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 213-220

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.259501.1006853

چکیده
  بیماری پوسیدگی زغالی یکی‌ از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی‌ خاکزاد کنجد در ایران و جهان است. به­منظور ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی، بافت‌های گیاهی کنجد آلوده به پوسیدگی زغالی از مناطق مختلف کنجدکاری کشور جمع‌آوری و قارچ عامل جداسازی گردید. پس از خالص سازی با روش نوک ریسه، در نهایت 10 جدایه با استفاده ...  بیشتر