c3518cb17d976b8
گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 219-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57377

چکیده
  ‌گونه‌های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی‌اند که چندین گونۀ آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده‌اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونۀHood  S. dorsalis از ایران گزارش می‌شود. رنگ بدن این گونه به‌طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره‌اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیۀ جلویی میانی از ردیف‌های موهای ...  بیشتر