c3518cb17d976b8
تعیین سطح زیان اقتصادی بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae) در باغ‌های مرکبات تیمارشده با برخی حشره‌کش‌های شیمیایی

احمدرضا آموزگار؛ محمد رضا دماوندیان؛ بهنام امیری بشلی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 313-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.214189.1006732

چکیده
  بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Cockerell) مهم‌ترین آفت مرکبات در استان مازندران، ایران است. برای تصمیم‌گیری مناسب به‌منظور کنترل آفت محاسبة سطحی از تراکم آفت که موجب زیان اقتصادی می‌شود، ضروری است. سطح زیان اقتصادیP. aurantii روی پرتقال Washington navel در سال (91-1390) در ساری (شمال ایران) بررسی شد. در سال اول، شش تیمار از تراکم‌های مختلف کیسة تخم ...  بیشتر