c3518cb17d976b8
ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 217-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229867.1006772

چکیده
  ویروس عامل پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانوادۀ Bunyaviridae  است. به‌منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395، شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه‌فرنگی دارای نشانه‌های موزاییک، پیچیدگی برگ‌های انتهایی در زعفران و بافت‌مردگی در گوجه‌فرنگی، از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان‌های قاین، خوسف، درمیان ...  بیشتر