c3518cb17d976b8
ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-40

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232094.1006779

چکیده
  زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان­های اصفهان به­شمار می­رود. در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل و دورۀ رشد­و­نمو مرحلۀ پورگی زنجرک مو، روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه­ای و نیمه مزرعه­ای تاکستان ...  بیشتر