c3518cb17d976b8
بررسی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل

مهرناز جنیدی جعفری؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی ارتاکند

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.245496.1006811

چکیده
  خانواده Anthomyiidae با داشتن حدود 1560 گونه یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های راسته دوبالان است که بیشترین گونه‌های آفت از راسته دوبالان را در منطقۀ پالئارکتیک به خود اختصاص داده است. در پژوهشی که روی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل در سال 1395 صورت گرفت درمجموع 11گونه از 7 جنس از مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae جمع‌آوری شد که از ...  بیشتر