c3518cb17d976b8
کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

مجید جعفری؛ احمد معینی؛ مسعود شمس بخش

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246538.1006815

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، یکی از ویروس‌های‏ شایع مزرعه‏های کلزا در ایران است و تاکنون لاین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش، امکان ایجاد مقاومت به TuMV در لاین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ویروس بررسی شد. بدین منظور توالی ...  بیشتر