c3518cb17d976b8
جدا سازی، شناسایی و پراکنش گونه‌های Fusariumآلوده کننده خاک در دو اقلیم مختلف افغانستان

حبیب الله بهلول زاده؛ حسین صارمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مریم فلاحی؛ سید محمد باقر حسینی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 149-159

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.308465.1006956

چکیده
  اعضای جنس Fusarium از بیمارگرهای مهم خاکزاد می‌باشند که سبب بروز خسارت جدی در تولید محصولات زراعی و باغی در دنیا می‌گردند. به‌منظور بررسی گونه‌های Fusarium آلوده کننده خاک‌های زراعی در مناطق بامیان و دایکندی با اقلیم نیمه صحرایی و مناطق قندهار و هلمند با اقلیم صحرایی افغانستان، نمونه برداری در سال‌های 1398-1397 صورت گرفت. برای جداسازی جدایه‌های ...  بیشتر