c3518cb17d976b8
مدل‌سازی تغییرات جمعیت سن گندم با متغیرهای محیطی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی و مقایسۀ آن با مدل رگرسیون خطی در شهرستان چادگان

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 307-315

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.230466.1006774

چکیده
  این مطالعه به منظور پیش‌بینی تغییرات جمعیت سن گندم در مزرعه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند گانه انجام شد. داده‌های مربوط به نوسانات جمعیت سن گندم در مزرعه‌ای به مساحت یک هکتار در سال‌های 1394 و 1395 در شهرستان چادگان بدست آمد. در این مدل‌ها از متغیرهای تاریخ نمونه برداری، متوسط دما، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت ...  بیشتر