c3518cb17d976b8
بررسی سازوکارها و بیان پروتئین‌های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنۀ Tetranychus urticae

هدیه شرربار؛ مهدی کاکایی؛ مرضیه صفرالهی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 209-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.137469.1006674

چکیده
  کنة تارتن دونقطه‌ای یکی از مهم‌ترین آفات چندین‌خوار (پلی‌فاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصولات مختلف از جمله بادمجان ایجاد می‌کند. امروزه استفادۀ تلفیقی از روش‌های مختلف کنترل کنه‌های تارتن دونقطه‌ای در قالب برنامه‌های IPM و با محوریت رقم‌های مقاوم، یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی ...  بیشتر