c3518cb17d976b8
تعیین سطح زیان اقتصادی بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae) در باغ‌های مرکبات تیمارشده با برخی حشره‌کش‌های شیمیایی

احمدرضا آموزگار؛ محمد رضا دماوندیان؛ بهنام امیری بشلی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 313-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.214189.1006732

چکیده
  بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Cockerell) مهم‌ترین آفت مرکبات در استان مازندران، ایران است. برای تصمیم‌گیری مناسب به‌منظور کنترل آفت محاسبة سطحی از تراکم آفت که موجب زیان اقتصادی می‌شود، ضروری است. سطح زیان اقتصادیP. aurantii روی پرتقال Washington navel در سال (91-1390) در ساری (شمال ایران) بررسی شد. در سال اول، شش تیمار از تراکم‌های مختلف کیسة تخم ...  بیشتر

اثر برخی عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌ها روی رشد میسلیوم و تندش قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 327-336

چکیده
  قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill یکی از بیمارگرهای حشرات است. زنده‌مانی کنیدی‌ها ممکن است در اثر عوامل محیطی و آفت‌کش‌های شیمیایی که برای حفاظت گیاهان استفاده می‌شوند، تغییر کند. در این پژوهش اثر آفت‌کش‌های ایمیداکلوپرید، فلوفنکسرون، آمیتراز و عصاره‌های گیاهی چریش (Azadirachta indica) از خانواده Meliaceae، آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) از خانواده Apiaceae، خرزهره ...  بیشتر