c3518cb17d976b8
ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30254

چکیده
  عسلک پنبه (Bemisia tabaci) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی، زینتی، مرتعی و گلخانهای در سرتاسر جهان میباشد. دوره زندگی کوتاه، تعداد نسل زیاد، چندخواری و روش تولیدمثل هاپلودیپلوئید همراه با کاربرد مکرر حشرهکشها برای پایین نگه داشتن جمعیت این آفت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشرهکشها را آسان نموده است. در این تحقیق حساسیت ...  بیشتر