c3518cb17d976b8
مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorabditis bacteriophora و باکتری همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii

جواد کریمی؛ عباس مکرم حصار؛ مهناز حسنی کاخکی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 353-363

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2012.24343

چکیده
  نماتودهای انگل حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می‌باشند. از میان گروه‌های مرتبط با این نماتودها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایر گروه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی گونه‌های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر