c3518cb17d976b8
تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های آلفا- و بتا-گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae)

فرشید جهانجو؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسینی؛ رضا حسن ساجدی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 141-151

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2013.35633

چکیده
  زنبور برگ­خوار ثانوی رز، Allantus viennensis، یکی از آفات مهم رز در استــان گیــلان می­باشد. لارو­های جوان به­طور دسته جمعی از پارانشیم برگ­های جوان تغذیه می­کنند و با افزایش سن از تمامی برگ تغذیه می­نمایند و فقط رگبرگ اصلی را باقی می­گذارند. آلفا -و بتا -گلوکزیدازها آنزیم­هایی هستند که نقش مهمی در گوارش نهایی کربوهیدرات­ها ...  بیشتر