c3518cb17d976b8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم علف‌های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ‏همدان، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد، بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه گیاهپزشکی ایران، سازمان، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر قارچ میکوریز بر روابط رقابتی گندم (Triticum aestivum) با علف­های­هرز، دو آزمایش مستقل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در شرایط گلدانی در سال زراعی 97-1396 در کرج، اجرا شد. در آزمایش اول فاکتورها شامل گندم و شش گونه علف هرز، در دو سطح با و بدون میکوریز و در آزمایش دوم، فاکتورها شامل کشت خالص گندم، یولاف‌وحشی و چاودار و کشت مخلوط گندم با یولاف­وحشی و گندم با چاودار، در دو سطح با و بدون میکوریز بود. در آزمایش اول، پاسخ رشد میکوریزایی کیسه­کشیش (Capsella bursa-pastoris)، خونی­واش (Phalaris minor)، خاکشیرتلخ (Sisymbrium irio)، چچم (Lolium rigidum) و گندم، به­ترتیب معادل 18، 5/19، 23، 38 و 41 درصد و پاسخ رشد میکوریزایی چاودار (Secale cereale) و یولاف­وحشی (Avena ludoviciana) به­ترتیب معادل 28/29- و 40/22- درصد بود. در آزمایش دوم، رقابت چاودار و یولاف­وحشی، در تیمار عدم کاربرد قارچ، وزن خشک گندم را به­ترتیب به میزان 58/41 و 40/51 درصد کاهش داد و در حضور قارچ، وزن خشک گندم در رقابت با چاودار و یولاف­وحشی، به­ترتیب به میزان 10/43 و 11/47 درصد افزایش یافت. عملکرد دانه گندم درکشت خالص و در حضور قارچ میکوریز، معادل 51/5 گرم در بوته بود که در مقایسه با تیمار عدم کاربرد قارچ، افزایش 79/51 درصدی را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که چنانچه علف­های­هرز غالب در مزارع گندم، غیرمیکوریزایی باشند و یا پاسخ رشد میکوریزایی آن­ها منفی باشد، کاربرد قارچ میکوریز می­تواند خسارت علف­های هرز مذکور را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of growth and yield of wheat in competition against the weeds in the ‎presence of mycorrhizal fungus

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Dehghan Banadaki 1
 • Goudarz Ahmadvand 2
 • Eskandar Zand 3

1 Ph.D. Candidate of Weed Science, Department of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, ‎Hamedan, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Professor of Agronomy, Weed Research branch, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran

چکیده [English]

To investigate the effects of mycorrhizal fungus on competitive relations between wheat (Triticum aestivum) and weeds, two separated factorial experiments based on a completely randomized design were carried out at greenhouse conditions in Karaj, during 2017-2018. The factors of the 1st experiment were wheat and six weed species and two levels of mycorrhiza inoculation (with and without fungus) and that of the 2ndexperiment were pure stand of wheat, wild oat and rye and mixed cropping of wheat with wild oat and wheat with rye, and two levels of mycorrhiza inoculation (with and without fungus). In the 1stexperiment, mycorrhizal growth response of shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), bunchgrass (Phalaris minor), Londonrocket (Sisymbrium irio), perennial ryegrass (Lolium rigidum) and wheat were 18, 19.5, 23, 38 and 41 percentage, respectively and that of Rey (Secale cereale) and wild oat (Avena ludoviciana) were -29.28 and -22.40 percentage, respectively. In the 2nd experiment Rye and wild oat competition in non-fungus inoculated treatment reduced wheat dry weight by 41.58% and 51.4%, respectively. In the presence of fungus, wheat dry weight in competition with rye and wild oat, increased by 43.10% and 47.11%, respectively. In pure stand of wheat in the presence of fungus, wheat yield was 5.51 g/plant, which increased by 51.79% in comparison with non-application of fungus. The results of this research indicate that if the dominant weeds in the wheat fields, are non-mycorrhizal, or their mycorrhizal growth response is negative, the application of mycorrhizal fungi can reduce the damage of those weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colonization
 • Mycorrhizal fungus
 • Mycorrhizal growth response
 • Rye‎
 1. Ali, H., Peerzad, H. & Hashim, S. (2017). Weed management using crop competition in Pakistan: A review. Crop Protection, 95, 22-30.
 2. Alipour, J. (2015). Effects of mycorrhizal fungi and phosphorus fertilization on growth and yield of corv (Zea mays L.) in competition with weeds. M.Sc. thesis. University of Shahrood, Iran .(in Farsi)
 3. Alqarawi, A. A., Abd Allah, E. F. & Hashem, A. (2014). Alleviation of salt- induced adverse impact via mycorrhizal fungi in Ephedra aphylla Forssk. Journal of Plant Interactions, 9 (1), 802-810.
 4. Bennett, A. E. & Bever, J. D. (2007). Mycorrhizal species differentially alter plant growth and response to herbivory. Ecology, 88 (1), 210-218.
 5. Brito, I., Carvalho, M. & Goss, M. J. (2013). Soil and weed management for enhancing arbuscular mycorrhiza colonization of wheat. Soil Use andManagement, 29(4), 540-546.
 6. Brunderett, M. C. (2002). Coevolution of roots and mycorrhiza of land plants. New Phytologist, 145 (2), 257-304.
 7. Burrows, R. L. & Pfleger, F. L. (2002). Arbuscular mycorrhizal fungi respond to increasing plant diversity. Canadian Journal of Botany, 80, 120-130.
 8. Cameron, D. D. (2010). Arbascular mycorrhizal fungi as agro ecosystem engineers. Plant Soil, 33(1), 1-5.
 9. Daisog, H., Sbrana, C., Cristani, C., Moonen, A. C., Giovannetti, M. & Barberi, P. (2012). Arbuscular mycorrhizal fungi shift competitive relationships among crop and weed species. Plant Soil, 353 (1), 395-408.
 10. Farbodnia, A., Baghestani, M. A., Zand, E. & Nour Mohammadi, G. H. (2009). Evalution the competitive ability of wheat cultivars against flixweed. Journal of Plant Protection, 23, 74-81. (in Farsi)
 11. Fialho, C. M. T., Silva, G. S., Faustino, L. A., Carvalho, F. P., Costa, M. & Silva, A. A. (2016). Mycorrhizal association in soybean and weeds in competition. Acta scientiarum Agronomy, 38 (2), 171-178.
 12. Giovanetti, M. & Mosse, B. (1980). An evaluation of techniques for measuring vesicular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist, 97, 447-453.
 13. Habibi, S., Meskarbashee, M. & Farzaneh, M. (2015). Effect of mycorrhizal (Glomus spp) on wheat (Teiticum aesativum) yield and yield components with regard to irrigation water quality. Iranian Journal of Field Crops Research, 13 (3), 471-484. (in Farsi)
 14. Hajinia, S., Zarea, M.J., Mohammadi Goltapeh, E. & Rejali, F. (2012). Investigating the efficacy of endophytic fungus Piriformospora indica and Azospirillum strains on alleviation of detrimental effect of salt stress on wheat (Ttiticum aestivum cv.Sardari). Journal of Envrion Stress in Crop Science, 1, 21-31. (in Farsi)
 15. Hja, P., Kumar, V., Godara, R. K. & Chauhan, B. S. (2017). Weed management using crop competition in the Unites States: A review. Crop Protection, 95, 31-37.
 16. Hart, M. M., Reader, R. J. & Klironomos, J. N. (2003). Plant coexistence mediated by arbuscular mycorrhizal fungi. Trends in Ecology & Evolution, 18 (8), 418-425.
 17. Hosseini Faranonbe, N. & Mahmoudi, S. (2015). Growth and yield of wheat (Triticum aesativum L.) under interference of wild barely (Hordeum spoantaneum L.) in Isfahan region. Journal plant Process and Function, 3(9), 133-142. (in Farsi)
 18. Javid, A. (2008). Allopathy in mycorrhizal symbiosis in the Poaceae family. Allelopathy Journal, 21(2), 207-218.
 19. Jha, P., Kumar, V., Godara, R. K. & Chauhan, B. S. (2016). Weed management using crop competition in the United States: A review. Crop Protection, 54, 1-7.
 20. Khazaei, M. & Farhangfar, H. (2010). Statistical experiment design and interrelation an introduction with agricultural examples. University of Birjand. (in Farsi)
 21. Jordan, N. R., Zhang, J. & Huard, S. (2000). Arbuscular- mycorrhizal fungi: potentialroles in weed management. Weed Research, 40 (5), 397-410.
 22. Mariotte. P., Meugnier, C., Johnson, D., Thebault, A., Spiegelberger, T. & Buttler, A. (2013). Arbuscular mycorrhizal fungi reduce the differences in competitiveness between dominant and subordinate plant species. Mycorrhiza, 23 (4), 267-277.
 23. Moucheshi, A., Heidari, B. & Assad, M. T. (2012). Alleviation of drought stress effects on wheat using arbuscular mycorrhizal symbiosis. International Journal of Agriculture Science, 2 (1), 35-47.
 24. Rabiey, M., Ullah, I., Shaw, L. J. & Haw, M. W. (2017). Potential ecological effects of Piriformospora indica, a possible biocontrol agent, in UK agricultural systems. Biological Control, 104, 1-9.
 25. Rejali, F., Esmaeilizad, A. & Torkashvand, A. (2014). Studying the possibility of in vitro cultivation of three Arbuscular mycorrhizal species. Journal soil Biology, 2(1), 33-41. (in Farsi)
 26. Rinaudo, V., Baarberi, P., Giovannetti, M. & Van Der Heijden, M.G.A. (2010). Mycorrhizal fungi suppress aggressive agricultural weeds. Plant Soil, 333 (1), 7-20.
 27. Sayyahfar, M., Mirshekari, B., Yanvia, M., Farahvash, F. & Esmaeilzadeh Moghaddam, M. (2018). Effect of mycorrhiza inoculation and methanol spraying on some photosynthetic characteristics and yield in wheat cultivars under end-season drought stress. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4), 3783-3803. (in Farsi)
 28. Schechter, S. P. & Bruns, T. D. (2008). Serpentine and non-serpentine ecotypes of Collinsia sparsiflora associate with distinct arbuscular mycorrhizal fungal assemblages. Molecular Ecology, 17 (13), 3198-3210.
 29. Smith, S. E. & Read, D. J. (2008). Mycorrhizal symbiosis. (3rd ed.). Lomdon, UK: Academic Press.
 30. Sohrabi M., Rahimian Mashhadi, H. & Baheshtian Mesgaran, M. (2012). Evaluation of competitive ability of wheat (Triticum aestivum) against Rey (Secale cereal L.) using Reciprocal yield model in Miandoab. Iranian Journal of Weed Science, 8, 87-99. (in Farsi)
 31. Sorkhi Lalelou, F., Dabbagh Mohammadi Nasab, A., Shafag Kolvanagh, J. & Fateh, M. (2012). Assessment of intra - and inter specific competition between wheat (Triticum aestivum) and wild oat (Avena fatua) by reciprocal yield model and competition indices. Cereal Research, 2, 96-106. (in Farsi)
 32. Tahira, J. J., Khan, S. N., Anwar, W. & Suliman, R. (2012). Mycorrhiza association in some weeds of curcuma longa field of district kasur, Pakistan. Pakistan Journal of Weed Science, 18(3), 331-335.
 33. Van Der Meulen, A. & Chanhan, B. S. (2017). A review of weed management in wheat using crop competition. Crop Protection, 95, 38-44.
 34. Vatovec, C., Jordan, N. & Hured, S. (2005). Responsiveness of certain agronomic weed species to arbuscular mycorrhizal fungi. Renewable Agriculture and Food Systems, 20 (3), 181-189.
 35. Veiga, R. S. L., Jansa, J., Frossard, E. & Van der Heijden, M. G. A. (2011). Can arbuscular mycorrhizal fungi reduce the growth of agricultural weeds?. pLoS ONE, 6(12), E27825.
 36. Wagg, C., Jansa, J., Stadler, M., Schimed, B. & Van Der Heijden, M. G. A. (2011). Mycorrhizal fungal identity and diversity relaxes plant-plant competition. Ecology, 92, 1303-1313.
 37. Wang, B. & Qui, Y. L. (2006). Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhiza in land plants. Mycorrhiza, 16, 299-363.
 38. Yaghoubian, Y., Mohammadi Goltapeh, E., Pirdashti, H., Esfandiari, E, Feiziasl, V., Kari Dolatabadi, H., Varma, A. & Hartani Hassim, M. (2014). Effect of Glomus mossea and Piriformospora indica on growth and antioxidant defense responses of wheat Plants under drought stress.  Agricultural Research, 3 (3), 239-245.
 39. Zand, E., Baghestani, M. A., Nezamabadi, N., Shimi, P. & Mousavi, S. K. (2017). A guide to chemical control of weeds in Iran. Jahad-eDaneshgahi Mashhad.