c3518cb17d976b8

سازگاری ‏Beauveria bassiana (Balsamo) ‎‏ با چند حشره‌کش زیست‌سازگار، و بررسی اثر آنها روی ‏چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سازگاری قارچBeauveria bassiana (Balsamo)  با هگزافلوموران، کرومافنوزاید، کلرفلوآزوران، فوزالون، عصاره فلفل و عصاره سیر در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. برای این منظور 75، 150، 300 و 500 میکرولیتر از این حشره‌کش‌ها با 100 میلی‌لیتر محیط کشت ذوب شده قارچ B. bassiana مخلوط شده و طی 7، 15، 17 و 19 روز بعد از تیمار، قطر میسلیوم قارچ در تیمارها و شاهد اندازه‌گیری و مقایسه شد. در بخش دوم پژوهش، اثر قارچ B. bassiana، کرومافنوزاید، کلرفلوآزوران، فوزالون، فرم تجاری عصاره سیر و عصاره فلفل، هگزافلوموران، آزادیراکتین و B. bassiana + عصاره سیر روی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica (Gyllenhal)، شته نخودAcyrthosiphon pisum Harris و دو گونه کفشدوزک  Hyppodamia variegata (Goeze)و Coccinella undecimpunctata L. در شرایط مزرعه‌ای آزمایش شد. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شدند. یک روز قبل از سمپاشی و 1، 3 و 7 روز بعد از سمپاشی، از این حشرات نمونه‌برداری و درصد کارآیی تیمارها با استفاده از فرمول هندرسن- تیلتن محاسبه شد. نتایج نشان دادند از بین حشره‌کش‌های مورد آزمایش، عصاره سیر و عصاره فلفل با قارچ B. bassiana سازگار بوده و می‌توانند همراه با این قارچ در برنامه‌های مدیریت آفات مورد استفاده قرار گیرند. در آزمایش‌های مزرعه‌ای، عصاره فلفل، عصاره سیر، هگزافلوموران و B. bassiana + عصاره سیر تیمارهایی بودند که سه روز بعد از سمپاشی، کارآیی آنها روی لاروهای جوان سرخرطومی یونجه به‌صورت معنی‌داری بیشتر از تیمارهای دیگر بوده که می‌توانند برای کنترل سرخرطومی یونجه مورد توجه قرار گیرد. سه حشره‌کش آزادیراکتین، کرومافنوزاید و هگزافلوموران کارآیی بالای 50درصد روی شته نخود نشان دادند که هگزافلوموران به دلیل امنیت نسبی بالاتر برای هر دو گونه کفشدوزک مورد مطالعه، می‌تواند برای کنترل شته نخود توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compatibility of Beauveria bassiana (Balsamo) with some biorational insecticides, ‎and their effects on four species of pests and natural enemies in alfalfa fields ‎

نویسندگان [English]

 • Roghaiyeh Karimzadeh 1
 • Fatemeh Kazemi 2
 • Mir Jalil Hejazi 3
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of ‎Tabriz, Tabriz, Iran
2 Former M. Sc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Compatibility of Beauveria bassiana (Balsamo) with hexaflumuron, chromafenozide, chlorfluazuron, phosalone, garlic extract and pepper extract was studied at the laboratory condition. In details, 75, 150, 300 and 500 µl of the insecticides and extracts were incorporated into 100 ml of liquefied potato dextrose agar (PDA) culture medium. Seven, 15, 17 and 19 days after treatment, diameter of the colonies was measured and compared in the treatments and control. In the second part of the study, the effects of B. bassiana, chromafenozide, chlorfluazuron, phosalone, garlic extract, pepper extract, hexaflumuron, azadirachtin and B. bassiana + garlic extract, were determined on alfalfa leaf weevil Hypera postica (Gyllenhal), pea aphid Acyrthosiphon pisum Harrisand the two species of coccinellids including Hyppodamia variegata (Goeze) and Coccinella undecimpunctata L. under field conditions. Experiments were conducted using randomized complete block design with four replicates. A sampling was conducted a day before treatments and three samplings were conducted 1, 3 and 7 days after treatments. The Efficacy of treatments was calculated using Henderson-Tilton's formula. The results indicated that garlic and pepper extracts were compatible with B. bassiana and those can be used simultaneously in pest management programs. Three days after treatment, efficiency of garlic and pepper extracts, hexaflumuron and B. bassiana + garlic extract was significantly higher on young larvae of H. postica than other treatments and those can be considered in this pest management programs. Chromafenozide, azadirachtin and hexaflumuron had > 50% efficiency on pea aphid population. Among these insecticides, hexaflumuron may be recommended for pea aphid control due to its relatively low effects on the lady beetles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beauveria bassiana
 • compatibility
 • insect growth regulators
 • garlic extract
 • pepper extract‎
 1. Alizadeh, A., Samih, M. A., Khezri, M. & Riseh, R. S. (2007). Compatibility of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. with several pesticides. International Journal of Agricultural Biology, 9 (1), 31-34.
 2. Amutha, M., Gulsar Banu, J., Surulivelu, T. & Gopalakrishnan, N. (2010). Effect of commonly used insecticides on the growth of white Muscardine fungus, Beauveria bassiana under laboratory conditions. Journal of Biopesticides, 3(1), 143-146.
 3. Anderson, T. E. & Roberts, D. W. (1983). Compatibility of Beauveria bassiana isolates with insecticide formulations used in Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) control. Journal of Economic Entomology, 76 (6), 1437-1441.
 4. Auda, M., Saidy, E., Fekry, M. & Degheele, D. (1991). Toxicity, retention and distribution of [14C] hexaflumuron in the last larval instar of Leptinotarsa decemlineata, Spodoptera littoralis and Spodoptera exiguaPesticide Science, 32(4), 419-426.
 5. Batista Filho, A., Almeida, J. E. M. & Lamas, C. (2001). Effect of thiamethoxam on entomopathogenic microorganisms. Neotropical Entomology, 30(3), 437-447.
 6. Dayan, F. E., Cantrell, C. L. & Duke, S. O. (2009). Natural products in crop protection. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 17(12), 4022-4034.
 7. Depieri, R. A., Martinez, S. S. & Menezes, Jr. A. O. (2005). Compatibility of the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Deuteromycetes) with extracts of neem seeds and leaves and the emulsible oil. Neotropical Entomology, 34(4), 601-606.
 8. Dhadialla, T. S., Carlson, G. R. & Le, D. P. (1998). New insecticides with ecdysteroidal and juvenile hormone activity. Annual Review of Entomology, 43, 545-569.
 9. Fuxa, J. R. (1987). Ecological considerations for the use of entomopathogens in IPM. Annual Review of Entomology, 32, 225-251.
 10. Gardner, W. A., Sutton, R. M. & Noblet, R. (1979). Evaluation of the effects of 6 selected pesticides on the growth of Nomuraea rileyi and Beauveria bassiana in broth cultures. Journal of Georgia Entomological Society, 14, 106-113.
 11. Gupta, R. & Sharmaj, N. K. (1993). A study of the nematicidal activity of allicin - an active principle in garlic, Allium sativum L., against root ‐ knot nematode, Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949. International Journal of Pest Management, 39(4), 390-392.
 12. Hedlund, R. C. & Pass, B. C. (1968). Infection of the alfalfa weevil, Hypera postica, by the fungus Beauveria bassiana. Journal of Invertebrate Pathology, 11(1), 25-34.
 13. Higley, L. G. & Pedigo, L. P. (1996) Economic Thresholds for Integrated Pest Management. Nebraska: University of Nebraska Press
 14. Hoffmann, K. H. & Lorenz, M. W. (1998). Recent advances in hormones in insect pest control. Phytoparasitica, 26(4), 323 - 330.
 15. Irigaray F. J. S. D. C., Marco-Mancebón V. & Pérez-Moreno I. (2003). The entomopathogenic fungus Beauveria bassiana and its compatibility with triflumuron: effects on the two spotted spider mite Tetranychus urticaeBiological Control, 26(2), 168-173.
 16. Jahromi, M. G., Pourmirza, A. A. & Safaralizadeh, M. H. (2012). Repellent effect of sirinol (garlic emulsion) against Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae) and Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) by three laboratory methods. African Journal of Biotechnology, 11, 280-288.
 17. Kamangar, S. & Habibi, J. (2006). Evaluation of some methods in control of alfalfa weevil, Hypera postica (Col.:Curculionidae). Journal of Entomological Society of Iran, 26(1), 1-12. (In Farsi)
 18. Karimzadeh, R., Hejazi, M. J., Khoei, F. R. & Moghaddam, M. (2007). Laboratory evaluation of five chitin synthesis inhibitors against the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineataJournal of Insect Science, 7: 50.
 19. Khanjani, M. (2005). Field Crop Pests in Iran. Hamedan: Bu-Ali Sina University Press (In Farsi)
 20. Martins, C. C., Alves, L. F. A. & Mamprim, A. P. (2016).  Effect of plant extracts and a disinfectant on biological parameters and pathogenicity of the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Ascomycota: Cordycipitaceae). Brazilian Journal of Biology, 76(2), 420-427.
 21. Moradi-Vajargah, M., Rafiee-Dastjerdi, H., Golizadeh, A., Hassanpour, M. & Naseri, B. (2013). Laboratory toxicity and field efficacy of lufenuron, dinotefuran and thiamethoxam against Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae). Munis Entomology and Zoology, 8(1), 448-457.
 22. Morris, O. N. (1977). Compatibility of 27 chemical insecticides with Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Canadian Entomologists, 109(6), 855-864.
 23. Nourbakhsh, S., Sahraian, H., Soroush, M. J., Rezaii, V. & Fotouhi, A. R. (2011) List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products, chemicals and recommended methods for their control. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad. (in Farsi)
 24. Oroumchi, S. & Lorra, C. (1993). Investigation on the effects of aqueous extracts of neem and chinaberry on development and mortality of the alfalfa weevil Hypera postica Gyllenh. (Col., Curculionidae). Journal of Applied Entomology, 116(4), 345-351.
 25. Pellissier, M. E., Nelson, Z. & Jabbour, R. (2017). Ecology and management of the alfalfa weevil (Coleoptera: Curculionidae) in Western United States alfalfa. Journal of Integrated Pest Management, 8(1), 1-7.
 26. Radcliffe, E. B. & Flanders, K. L. (1998). Biological control of alfalfa weevil in North America. Integrated Pest Management Reviews, 3, 225-242.
 27. Rajendran, S. & Sriranjini, V. (2008). Plant products as fumigants for stored-product insect control. Journal of Stored Products Research, 44(2), 126-135.
 28. Rashid, M., Sheikhi Garjan, A., Naseri, B., Ghazavi, M. & Barari, H. (2012). Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron. Journal of entomological society of Iran, 31(2), 29-37.
 29. Reddy, G. V., Antwi, F. B., Shrestha, G. & Kuriwada, T. (2016). Evaluation of toxicity of biorational insecticides against larvae of the alfalfa weevil. Toxicology Reports, 3, 473-480.
 30. Reddy, P. P. (2015) Plant protection in tropical root and tuber crops. New Delhi: Springer India
 31. Ribeiro, L. P., Blume, E., Bogorni, P. C., Dequech, S. T. B, Brand, S. C. & Junges, E. (2012). Compatibility of Beauveria bassiana commercial isolate with botanical insecticides utilized in organic crops in southern Brazil. Biological Agriculture and Horticulture, 28(4), 223-240.
 32. Roberts, S. J., Zavaleta, L. R., Grube, A. H., Armbrust, E. J. & Pausch, R. D. (1987). Evaluation of a pest control technique: Fall-spray control of alfalfa weevil (Coleoptera: curculionidae) in alfalfa fields. Journal of Economic Entomology, 80(4), 859-866.
 33. Sabahi, Q. & Talebi Jahromi, Kh. (2006). Effects of phosalone residues on alfalfa weevil larval parasitoid, Bathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae). Journal of Entomological Society of Iran, 26(2), 11-22. (in Farsi)
 34. Samih, M. A., Alizadeh, A. & Izadi, H. (2010). Effect of some plant extracts and pesticides on mycelium growth and germination of Beauveria bassiana in the laboratory condition. Iranian Journal of Plant Protection Science, 41(2), 327-336. (in Farsi)
 35. Singh, R. K., Vats, S. & Singh, B. (2014). Compatibility analysis of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (NCIM No-1300) with several pesticides. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences,5(1), 837-844.
 36. St. Leger, R. J., Allee, L. L., May, B., Staples, R. C. & Roberts, D. W. (1992). Worldwide distribution of genetic variation among isolates of Beauveria spp. Mycological Research, 96(12), 1007-1015.
 37. Talebi Jahromi, Kh. (2012) Pesticide Toxicology. Tehran: University of Tehran Press (In Farsi)
 38. Tartar, A., Shapiro, AM., Scharf, DW., Boucias, DG. (2005). Differential expression of chitin synthase (CHS) and glucan synthase (FKS) genes correlates with the formation of a modified, thinner cell wall in in vivo-produced Beauveria bassiana cells. Mycopathologia, 160(4), 303-14.
 39. Tavoosi Ajvad, F., Madadi, H., Kazazi, M., & Sobhani M. (2012). Seasonal changes of Hippodamia variegata populations and its parasitism by Dinocampus coccinellae in alfalfa fields of Hamedan. Biological Control of Pests and Plant Diseases, 1(1), 11-18. (in Farsi)
 40. Xu, S., Ying, S. & Feng, M. (2002). Biological compatibility of ten commercial pesticides with Beauveria bassiana conidia. Acta Phytophylacica Sinica, 29(2), 158-162.