c3518cb17d976b8

مقایسه نانوفرمولاسیون با فرمولاسیون متداول هگزی تیازوکس و دیافنتیوران در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

کنه تارتن‌دولکه‌ای از مهمترین آفات گلخانه‌ای و زراعی بوده و مبارزه با آن به ‌دلیل مقاومت سریع به آفت‌‌کش‌ها، دشوار می-‌باشد. در این مطالعه، نانوفرمولاسیون برای‌ هگزی‌تیازوکس و دیافنتیوران تهیه و از طریق زیست‌سنجی روی کنه تارتن‌دولکه‌ای با فرمولاسیون‌های تجاری هر کدام از آفت‌کش‌ها روی کنه تارتن دولکه‌ای مقایسه شد. براساس نتایج زیست‌سنجی LC50 هگزی-تیازوکس و نانو‌فرمولاسیون آن به ترتیب 188 و 87 میلی‌گرم بر لیتر و برای دیافنتیوران و نانو‌فرمولاسیون آن به‌ترتیب 256 و 139 میلی‌گرم بر لیتر بود. بررسی کارایی کنه‌کشی نانوفرمولاسیونهای سنتزی، حاکی از کاهش معنی‌دار دوز موثر آفت‌کش‌ها جهت ایجاد تلفات کنه بود. باتوجه به کارایی نانوفرمولاسیون‌ در کاهش میزان LC50، خصوصیات فیزیکی آنها با میکروسکوپ الکترونی-روبشی (FESEM) و طیف‌سنجی‌مادون‌قرمز (FTIR) بررسی گردید. نتایج بررسی‌های فیزیکی نشان داد که نانوفرمولاسیون‌ها دارای اندازه تقریبی 30 نانومتر بوده که گروه‌های عاملی اصلی در پیک نانوذرات و آفت‌کش‌ها در پیک نهایی نانو‌آفت‌کش‌ها مشاهده شد. نتایج نشان داد که نانوهگزی‌تیازوکس و نانودیافنتیوران بطور موثر می‌توانند در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای استفاده شوند. نتایج رهاسازی کنترل‌شده نانوفرمولاسیون‌ها، بیانگر عملکرد اختصاصی و قابل کنترل آن‌ها برای جلوگیری از هدر‌رفت ماده مؤثره آفت-کش و رسیدن به مکان هدف بود. بررسی فعالیت استراز، گلوتاتیون‌اس‌ترنسفراز و استیل‌کولین‌استراز بیانگر توانایی نانوآفت‌کش‌ها در ایجاد اختلالات فیزیولوژیکی در کنه تارتن دولکه‌ای بود. پیش‌بینی می‌شود که با کاربرد نانوفرمولاسیون، علاوه بر کاهش اثرات مضر بر موجودات غیرهدف، ‌بتوان از تکرار بیش از حد سمپاشی و آلودگی‌های زیست‌محیطی کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of nanoformulations with conventional formulations of hexythiazox and diafenthiuron in the control of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch

نویسندگان [English]

 • Razieh Hassanzadeh 1
 • Najmeh Sahebzadeh 2
 • Ali Alizadeh 3
 • Sara Ramroodi 1
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

The two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) is one of important agricultural pests and its control is difficult due to pesticide resistance. Here, nanoformulations of hexythiazox, and diafenthiuron were synthesized, and their bioassays were performed on T.urticae comparing with thier conventional formulations. According to bioassays, LC50 of “hexythiazox and its nanoformulation”, and “diafenthiuron and its nanoformulation” were “188, and 87”, and “256 and 139” mg L-1, respectively. Evaluation of acaricidal performance of synthetic nanoformulations showed a significant reduction in the effective concentrations of pesticides to cause mite’s mortalities. Due to the efficiency of these nanoformulations in drop dwan of LC50, their physical properties were investigated by field-emission-scanning-electron microscope (FESEM), and infrared-spectroscopy (FTIR). Physical results showed that the nanoformulations had the size of 30 nm and the main groups were observed in the peak of nanoparticles and pesticides in the final peak of nanopesticides. Evaluation of the acaricidal effects of nanoformulations showed a significant reduction in the effective dose of pesticides to cause mite mortality. The results showed that nanohexythiazox and nanodiafenthiuron could be used effectively for controlling T.urticae. The results of the release of nanoformulations showed their controllable performance to prevent the loss of the pesticide active ingredient and delivery to the target-site. The activity of esterase, glutathione S-transferase, and acetylcholinesterase indicates the ability of nanopesticides to cause physiological disorders in two-spotted spider mite. Therefore, it is predicted that due to the instantaneous effect of nanopesticide, the harmful effects on non-target organisms, consequence pesticide spraying, and environmental pollution could be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acetylcholinesterase
 • Bioassay
 • Controlled Release
 • Nanoformulation
 • Physiological Disorder
 1. Abd El-Fattah, A.Y., El-Shafei, W.K.M., El-Helaly, A.A. & AbdEl-Wahab, A.S. (2019). Testing nano-pesticides toxicity against red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in Egypt. Plant Archives, 19, 1559-1568.
 2. Alizadeh, A., Talebi, K., Hosseininaveh, V. & Ghadamyari, M. (2011). Metabolic resistance mechanisms to phosalone in the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae). Pesticide Biochemistry and Physiology, 101, 59-64.‏
 3. Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72, 248-254.
 4. De Menezes, C.G, Carvalho, G., Alves, D.S., de Carvalho, A.A., Aazza, S., de Oliveira Ramos, V., Pereira Pinto J.E.B. & Bertolucci, S.K.V. (2020). Biocontrol potential of methyl chavicol for managing Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), an important corn pest. Environmental Science and Pollution Research, 27, 5030-5041
 5. Dekeyser, M.A. (2005). Acaricide mode of action. Pest Management Science, 61,103-110.
 6. Dos Santos Silva, M., Cocenza, D.S., Grillo, R., de Melo, N.F.S., Tonello, P.S., de Oliveira, L.C., Cassimiro, D.L., Rosa, A.H. & Fraceto, L.F. (2011). Paraquat-loaded alginate/chitosan nanoparticles: Preparation, characterization and soil sorption studies. Journal of Hazardous Materials, 190, 366-374.
 7. Ellman, G.L., Courtney, K.D., Andres Jr,V. & Featherstone, R.M. (1961). A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemical Pharmacology, 7, 88-95.‏
 8. Erban, T. & Hubert, J. (2010). Determination of pH in regions of the midguts of acaridid mites. Journal of Insect Science, 10, 1-3.
 9. Farahani, S., Bandani, A. & Eslami, S. (2018). Comparison of susceptibility of two Iranian populations of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) to spirodiclofen. Persian Journal of Acarology, 7,279-287.
 10. Gao, P., Nie, X., Zou, M., Shi, Y. & Cheng, G. (2011). Recent advances in materials for extended-release antibiotic delivery system. The Journal of Antibiotics, 64, 625-634.
 11. Grillo, R., Pereira, A.E., Nishisaka, C. S., de Lima, R., Oehlke, K., Greiner, R. & Fraceto, L.F. (2014). Chitosan/tripolyphosphate nanoparticles loaded with paraquat herbicide: An environmentally safer alternative for weed control. Journal of Hazardous Materials, 278, 163-171.‏
 12. Habig, W.H., Pabst, M.J. & Jakoby, W.B. (1976). Glutathione S-transferase AA from rat liver. Archives of Biochemistry and Biophysics, 175, 710-716.‏
 13. Jana, S. & Jana, S. (2019). Functional chitosan drug delivery and biomedical applications (Drug delivery and biomedical applications). Springer, India. 494 pages.
 14. Kah, M. (2015). Nanopesticides and nanofertilizers: Emerging contaminants or opportunities for risk mitigation?. Frontiers in Chemistry, 3, 1-6.
 15. Kamari, A., Aljafree, N.F.A. & Yusoff, S.N.M. (2016). Oleoyl-carboxymethyl chitosan as a new carrier agent for the rotenone pesticide. Environmental Chemistry Letters, 14, 417-422.
 16. Khan, I., Saeed, K., and Khan I. 2019. Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. Arabian Journal of Chemistry, 12, 908-931.
 17. Krishna, R.A. & Bhaskar, H. (2016). Evaluation of selected acaropathogenic fungi, botanicals and new acaricide molecules against Tetranychus urticae Koch (Prostigmata: Tetranychidae) on okra. Journal of Tropical Agriculture, 54, 21-26.‏
 18. Kumari, S., Chauhan, U., Kumari, A. & Nadda, G. (2017). Comparative toxicities of novel and conventional acaricides against different stages of Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 16, 191-196.‏
 19. Kydonieus, A.F. (1980.) Fundamental concepts of controlled release. Controlled Release Technologies: Methods, Theory, and Applications. CRC Press.
 20. Maroofpour, N., Hejazi, J., Hamishe-Kar, H. & Iranipour, S. (2019). Evaluation of the effect of premicarb and pimetrozine nanocapsules on the green peach aphid Myzus persicae Sulzer and the life table parameters of Chrysoperla carnea (Stephens). PhD Thesis. Department of Plant Protection, University of Tabriz. 112 pp.
 21. Memarizadeh, N., Ghadamyari, M., Adeli, M. & Talebi, K. (2014). Biochemical biomarkers of Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) in exposure to TiO2 Invertebrate Survival Journal, 11, 47-53.
 22. Mishra, P., Balaji, A.P.B., Dhal, P.K., Kumar, R.S., Magdassi, S., Margulis, K., Tyagi, B.K., Mukherjee, A. & Chandrasekaran, N. (2017). Stability of nano-sized permethrin in its colloidal state and its effect on the physiological and biochemical profile of Culex tritaeniorhynchus Bulletin of Entomological Research, 107, 676-688.‏
 23. Oakley, A. (2011). Glutathione transferases: A structural perspective. Drug Metabolism Reviews, 43,138-151.
 24. Pang, Y.P. (2014). Insect acetylcholinesterase as a target for effective and environmentally safe insecticides. Advances in Insect Physiology, 46,435-494.‏
 25. Parveen, K., Rafique, U., Safi, S.Z. & Ashraf, M.A. (2016). A novel method for synthesis of functionalized hybrids and their application for wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57,161-170.
 26. Pawar, S.N. & Edgar, K.J. (2012). Alginate derivatization: A review of chemistry, properties and applications. Biomaterials, 33,3279-3305.
 27. Robertson, J.L., Jones, M.M., Olguin, E. & Alberts B. (2017). Bioassays with Arthropods. 3rd CRC Press. 194 pp.
 28. Sabbour, M.M. & Abdel-Hakim, E.A. (2018). Control of Cassida vittata Vill (Coleoptera: Chrysomelidae) using chitosan and nano chitosan. Sciences, 8,141-144.
 29. Sabbour, M.M. (2019). Effect of chitosan and nano-chitosan on Saissetia oleae (Hemiptera: Coccidae). Journal of Applied Sciences, 19,128-132.
 30. Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Sukolrat, A. & Muensit, N. (2013). Optical and photocatalyctic properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared via precipitation and mechanical milling method. Ceramics International, 39,2811-2819.
 31. Talebi Jahromi, K. (2011). Toxicology of pesticides, insecticides, acaricides and redenticides. University of Tehran Press, 508 pages.
 32. Tuncsoy, B.S., Tuncsoy, M., Gomes, T., Sousa, V., Teixeira, M.R., Bebianno, M.J. & Ozalp, P. (2019). Effects of copper oxide nanoparticles on tissue accumulation and antioxidant enzymes of Galleria mellonella Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 102,341-346.‏
 33. Van Asperen, K. (1962). A study of housefly esterases by means of a sensitive colorimetric method. Journal of Insect Physiology, 8,401-416.‏
 34. Wang, Y., Cui, H., Sun, C., Zhao, X. & Cui, B. (2014). Construction and evaluation of controlled-release delivery system of Abamectin using porous silica nanoparticles as carriers. Nanoscale Research Letters, 9,655-660.
 35. Wu, M., Adesanya, A.W., Morales, M.A., Walsh, D.B., Lavine, L.C., Lavine, M.D. & Zhu, F. (2019). Multiple acaricide resistance and underlying mechanisms in Tetranychus urticae on hops. Journal of Pest Science, 92,543-555.
 36. Yusoff, S.N.M., Kamari, A., Ishak, S., Jumadi, J., Abdulrasool, M.M., Kumaran, S. & Wong, S.T.S. (2019). Synthesis and characterization of thymol-loaded lauryl glycol chitosan for pesticide formulation. Journal of Physics, 1397,1-9.
 37. Zhao, X., Cui, H., Wang, Y., Sun, C., Cui, B. & Zeng, Z. (2017). Development strategies and prospects of nano-based smart pesticide formulation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66,6504-6512.