c3518cb17d976b8

رفتار جفتگیری کنه شکارگر Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

4 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه رفتار جفت گیری کنه شکارگر Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاهی و در دمای  1  ± 25 درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 8: 16ساعت مورد بررسی قرار گرفت. بیست جفت از کنه های ماده باکره و نرهای جفت گیری نکرده که به تازگی پوست اندازی کرده و بالغ شده بودند به صورت جداگانه روی دیسک های پلاستیکی در درون ظروف پتری با قطر 9 سانتی مترگذاشته شده و رفتار جفت گیری آنها با استفاده از یک استریومیکروسکوپ و با نور سرد مشاهده شد. در طول زمان رفتار جفت گیری چهار فاز تشخیص داده شد. میانگین زمان تا اولین تماس برای شروع رفتار جفت­گیری بین کنه ماده و نر  4/14 دقیقه بود (فاز اول). بعد از تماس اولیه کنه نر به بالای بدن کنه ماده رفت و مدت کوتاهی در آنجا بود و سپس کنه نر به زیر بدن کنه ماده رفت و به حالت شکم به شکم قرار گرفت که میانگین زمان مورد نیاز برای این مرحله 17/0 دقیقه طول کشید (فاز دوم). سپس کنه ماده با حالت جفت‌گیری (شکم به شکم) برای میانگین مدت 90/1دقیقه حرکت کرد (فاز سوم). سپس کنه ماده به مدت میانگین 8/16دقیقه به حالت شکم به شکم متوقف بود که احتمالا در‌این مرحله انتقال اسپرم از کنه نر به کنه ماده انجام شده است (فاز چهارم). به علاوه، نتایج ما نشان داد که در کنه های باکره هیچ نوع تغییری در شکل اسپرماتکا مشاهده نشد . بعد از یک بار جفت‌گیری، در اکثر ماده‌ها در هرکدام از ماده ها یک اسپرماتوفور در درون هر اسپرماتکا مشاهده شد در حالی که در تعداد کمی از آن­ها یک اسپرماتوفور در هر جفت اسپرماتکا وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mating behavior of the predatory mite Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae).

نویسندگان [English]

  • ali zergani 1
  • parviz shishehbor 2
  • fatemeh Naser Nakhai 3
  • elham riahi 4
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
3 Department of Plant Production Engineering and Genetics,Faculty of Agriculture,Shahid Chamran University of Ahvaz, ,Ahvaz, Iran
4 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mating behavior of the predatory mite Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari:Phytoseidae) was studied under laboratory conditions at a constant temperature of 25‌ ­± 1 ºC, 60 ± 5% relative humidity and photoperiod of 16: 8 h (L: D). Twenty pairs of newly emerged virgin females and unmated males were kept separately on plastic discs in Petri dishes (9 cm diameter) and their mating behavior was observed continuously under a stereomicroscope using cold light. During mating behavior four phases were recognized. The mean time until the first contact of female and male individuals was approximately 14.4 ± 3.25 minutes (Phase 1). After the first contact the mite male moved to the top of female's dorsum and stayed there for a short time and later moved to the underneath of her in mating position (venter-to-venter position). The mean time needed for this phase was 0.17 ± 0.01 minutes (Phase 2). Then the female walked for mean of 1.09 ± 0.03 minutes in venter-to-venter position (Phase 3). Subsequently the female mite remained still in the mating position for mean of 16.8 ± 0.78 minutes during which probably the sperm transferred from male to female (Phase 4). In addition our results indicated that no changes were observed in the spermathecae of virgin females; after mating most of the females had one spermatophore in one spermatheca while in few of tested females one spermatophore was found in both spermathecae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couplation behavior Euseius scutalis
  • Predatory mite

Extended Abstract

Introduction

The predatory mite Euseius scutalis Athias- Henriot (Acari: Phytoseiidae) is an important biological control agent of several plant-feeding mites and whiteflies. It is found in the Middle Eastern countries. In Iran it is found in western provinces including Khuzestan.

Materials and Methods

The mating behavior of the predatory mite E. scutalis was studied under laboratory conditions at a constant temperature of 25±1 ºC, 60±5% relative humidity and photoperiod of 16:8 h (L:D). The initial population of E. scutalis was collected from hollyhock (Altha officinalis L.) leaves grown in the area of Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahvaz, Iran during April 2021 and reared on Tetranychus turkestani Ugarov and Nikolski for several generations. Twenty pairs of newly emerged virgin females and unmated males were kept separately on plastic discs in Petri dishes (9 cm diameter) and their mating behavior was observed continuously under a stereomicroscope using cold light. In the current study each mated female was mounted in Hoyer’s medium after mating, and later observed under a microscope (Olympus CH-2, magnification 400X). Additionally, 10 virgin females developed from egg to adult stage and 10 females randomly collected from the stock colony were also mounted and observed. The number of inflated spermathecae (but without spermatophore) and/or inseminated spermatheca (inflated with spermathophore) was recorded.  

Results

  1. scutalis showed Amblyseius-Typhlodromus type mating behavior. The mean time until the first contact of female and male individuals was approximately14.4±3.25 minutes. After the first contact the mite male moved to the top of female's dorsum and stayed there for a short time and later moved to the underneath of her in mating position (venter-to-venter position). The mean time needed for this phase was 0.17±0.01 minutes. Then the female walked for mean of 1.09±0.03 minutes in venter-to-venter position. Subsequently the female mite remained still in the mating position for mean of 16.8±0.78 minutes during which probably the sperm transferred from male to female. Our results indicated that no changes were observed in the spermathecae of virgin females; after a mating most of the females had one spermatophore in one spermatheca while in few of tested females one spermatophore was found in each of the two spermathecae.

Discussion

The Amblyseius-Typhlodromus type mating behavior has been reported in Amblyseius fallacis (Chant), Amblyseius cucumeris Oudemans, Amblyseius andersoni (Chant), Amblyseius degenerans (Berlese), Amblyseius potentiellae (Garman), Galendromus (Typhlodromus) occidentalia (Nesbitt), and Typhlodromus pyri (Schueten). In this study mean real copulation time (venter- to-venter position) lasted 16.8±0.78  minutes. However, longer venter-to-venter  position time have been reported for A. womersleyi Schicha (138 minutes), Kampimodromus aberrans Oudemans (230 minutes), and Typhlodromus exhilarates Ragusa (243 minutes). Our results indicated that at the end of a complete insemination in almost all females a spermatheca contained one spermatophore. Similar results have been reported for Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, A. andersoni, Neoseiulus bibens Blommers, A. womersley, T. exliaratus, Neoseiulus californicus (McGregor), A. cucumeris, T. pyri and K. aberrans.

دانشور، ه. 1359. گونه هایی از کنه های شکارگر شمل و غرب ایران. آفات و بیماری های گیاهی. 48 (1): 87- 96.
Abou-Setta, M. M., & Childers, C. C. (1987). Biology of Euseius mesembrinus (Acari: Phytoseiidae): life tables on ice plant pollen at different temperatures with notes on behavior and food range. Experimental & Applied Acarology, 3, 123-130.‏ https://doi.org/10.1007/bf01270474
Amano, H., & Chant, D. A. (1978a). Some factors affecting reproduction and sex ratios in two species of predacious mites, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot and Amblyseius andersoni (Chant)(Acarina: Phytoseiidae). Acarologia, 20, 196-213. https://doi.org/10.1139/z78-221
Amano, H., & Chant, D. A. (1978b). Some factors affecting reproduction and sex ratios in two species of predacious mites, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot and Amblyseius andersoni (Chant)(Acarina: Phytoseiidae). Canadian Journal of Zoology, 56(7), 1593-1607. https://doi.org/10.1139/z78-221
Bounfour, M. & McMurtry, J. A. (1987). Biology and ecology of Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae). Hilgardia, 55 (5): 1- 23. https://doi.org/10.3733/hilg.v55n05p023
Castagnoli, M. & Liguori, M. (1991). Laboratory observation on duration of copulation and egg production of three phytoseiid species fed on pollen. In: Schuster R. & Murphy, P. W. (eds), The Acari. Reproduction, development and life history strategies. Chapman and Hall, London, pp. 231- 239. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3102-5_15
Elbadry, E. A., & Elbenhawy, E. M. (1968). Studies on the mating behavior of the predaceous mite Amblyseius gossipi (Acarina, Phytoseiidae). Entomophaga, 13, 159-162. https://doi.org/10.1007/bf02371786
Enigl, M., & Schausberger, P. (2004). Mate choice in the predaceous mite Phytoseiulus persimilis: evidence of self‐referent phenotype matching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 112(1), 21-28.‏ https://doi.org/10.1111/j.0013-8703.2004.00175.x
Faraji, F., Hajizadeh, J., Ueckerman, E. A., Kamali, K. & McMurtry, G. A. 2007. Two new records of Iranian phytoseiid mites with synonymy and keys to the species of Typhloseiulus Chant and McMurtry and Phytoseiidae in Iran (Acari: Mesostigmata). International Journal of Acarology, 33 (3): 231- 239. https://doi.org/10.1080/01647950708684527
Hoy, M. A. (1985). Recent advances in genetics and genetic improvement of the Phytoseiidae. Annual Review of Entomology, 30(1), 345-370.‏ https://doi.org/10.1146/annurev.en.30.010185.002021
Hoy, M. A., & Cave, F. E. (1985). Mating behavior in four strains of Metaseiulus occidentalis (Acari: Phytoseiidae). Annals of the Entomological Society of America, 78(5), 588-593. https://doi.org/10.1093/aesa/78.5.588
Hoy, M. A., & Smilanick, J. M. (1979). A sex pheromone produced by immature and adult females of the predatory mite, Metaseiulus occidentalis, Acarina: Phytoseiidae. Entomologia Experimentalis et Applicata, 26(3), 291-300.‏ https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.1979.tb02930.x
Kamali, K., Ostovan, H., & Atamehr, A. (2001). A catalog of mites and ticks (Acari) of Iran. Islamic Azad University Scientific Publication Center, 206 https://doi.org/10.13140/2.1.4825.8244
 
Kasap, İ., & Şekeroğlu, E. (2004). Life history of Euseius scutalis feeding on citrus red mite Panonychus citri at various temperatures. BioControl, 49, 645-654.‏ https://doi.org/10.1023/b:bico.0000046733.53887.2b
 
Kumari, M. & Sadana, G. L. (1992). Mating behavior of the predatory mite Amblyseius alstonia Gupta (Acari: Phytoseiidae). Journal of Insect Science 5, 165- 166. https://doi.org/10.1007/s10493-005-5303-7
 
Laing, J. E. (1969). Life history and life table of Metaseiulus occidentalis. Annals of the Entomological Society of America, 62(5), 978-982.‏ https://doi.org/10.1093/aesa/62.5.978
Lee, M. S., & Davis, D. W. (1968). Life history and behavior of the predatory mite Typhlodromus occidentalis in Utah. Annals of the Entomological Society of America, 61(2), 251-255. https://doi.org/10.1093/aesa/61.2.251
Meyerdirk, D. E., & Coudriet, D. L. (1986). Evaluation of two biotypes of Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae) as predators of Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Journal of economic entomology, 79(3), 659-663.‏ https://doi.org/10.1093/jee/79.3.659
 
Momen, F., & Abdel-Khalek, A. (2008). Influence of diet on biology and life-table parameters of the predacious mite Euseius scutalis (AH)(Acari: Phytoseiidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection, 41(6), 418-430.‏ https://doi.org/10.1080/03235400600813508
 
Nomikou, M., Janssen, A., Schraag, R., & Sabelis, M. W. (2001). Phytoseiid predators as potential biological control agents for Bemisia tabaci. Experimental & Applied Acarology, 25, 271-291.‏ https://doi.org/10.1023/a:1017976725685
 
Orlando, A., & McMurtry, J.1993. Mating behavior and reproductive mechanisms of Amblyseius colimensis Aponte and McMurtry (Acari: Phytoseiidae). Bol.Entomol.Venez.7:1-12 https://doi.org/10.1080/01647959308683974
Overmeer, W. P. J., Doodeman, M., & Zon, A. V. (1982). Copulation and egg production in Amblyseius potentillae and Typhlodromus pyri (Acari, Phytoseiidae). Zeitschrift für angewandte Entomologie, 93(1‐5), 1-11.‏https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.1982.tb03563.x
Pappas, M. L., Broufas, G. D., & Koveos, D. S. (2005). Mating behavior of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Experimental & applied acarology, 36, 187-197.https://doi.org/10.1007/s10493-005-5303-7
Prasad, V. (1967). Biology of the predatory mite Phytoseiulus macropilis in Hawaii (Acarina: Phytoseiidae). Annals of the Entomological Society of America, 60(5), 905-908.https://doi.org/10.1093/aesa/60.5.905
Rock, G. C., Monroe, R. J., & Yeargan, D. R. (1976). Demonstration of a sex pheromone in the predaceous mite Neoseiulus fallacis. Environmental Entomology, 5(2), 264-266.‏ https://doi.org/10.1093/ee/5.2.264
Sabelis, M. W. (1985). Predator – prey interaction. Predation on spider mites. In: Helle, W. & Sabelis, M. W. (eds), World crop pests: Spider mites, Their biology, natural enemies and control. Vol 1B, pp 103-129.
Schulten, G. G. M. (1985). Mating. In: Helle, W. & Sabelis, M. W. (eds), World crop pests: Spider mites, Their biology, natural enemies and control. Vol 1B, pp 55-65.
Schulten, G. G. M., Van Arendonk, R. C. M., Russell, V. M., & Roorda, F. A. (1978). Copulation, egg production and sex‐ratio in Phytoseiulus persimilis and Amblyseius bibens (Acari: Phytoseiidae). Entomologia Experimentalis et Applicata, 24(2), 145-153.‏https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.1978.tb02764.x
 
Shishehbor, P. (1991). Population dynamics of Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski)(Acari: Tetranychidae) on castor bean in southwestern Iran. In Proceedings of the 10th Plant Protection Congress of Iran 1-5 Sep. 1991 Kerman (Iran Islamic Republic).‏ https://doi.org/10.11158/saa.13.1.2
Shishehbor, P., Rahmani-Piyani, A., & Riahi, E. (2022). Effects of different pollen diets in comparison to a natural prey, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae), on development, survival, and reproduction of Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae). Systematic and Applied Acarology, 27(10), 2111-2122.‏https://doi.org/10.11158/saa.27.10.19
Tsunoda, T. (1994). Mating behavior of the predacious mite, Amblyseius womersleyi Schicha (Acari: Phytoseiidae). Applied Entomology and Zoology, 29(2), 141-147.‏https://doi.org/10.1303/aez.29.141
Tsunoda, T., & Amano, H. (2001). Female mate-receptivity behavior in multiple matings of a predacious mite, Amblyseius womersleyi Schicha (Acari: Phytoseiidae). Applied Entomology and Zoology, 36(3), 393-397.‏https://doi.org/10.1303/aez.2001.393
Zaher, M. A., & Shehata, K. K. (1971). Biological studies on the predator mite Typhlodromus pyri Sch.(Acarina Phytoseiidae) with the effect of prey and non-prey substances. Zeitschrift fürAngewandte Entomologie, 67(1‐4), 389-394.