c3518cb17d976b8

شناسایی عوامل قارچی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه‌فرنگی در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

پوسیدگی ریشه و طوقه از بیماری­های شایع گوجه­فرنگی در مناطق عمده تولید این محصول در استان هرمزگان به شمار می­رود. مطالعه حاضر با هدف جداسازی، شناسایی و تعیین فراوانی عوامل قارچی مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه­فرنگی در استان هرمزگان انجام شد. در مجموع، 984 جدایه قارچی از گیاهان گوجه­فرنگی با علائم زردی، پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه جداسازی شد. شناسایی جدایه­ها بر اساس ویژگی­های ریخت­شناختی و مقایسه توالی­های به دست آمده از ناحیه ریبوزومی فاصله­انداز رونویسی شونده داخلی
 (ITS-rDNA) و بخشی از ژن فاکتور طویل­سازی ترجمه-1 آلفا (tef1-α) با توالی‌های معتبر موجود در بانک ژن انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، بیشترین فراوانی (%73) به جدایه­های Fusarium oxysporum تعلق داشت و گونه­های Rhizoctonia solani و F. acutatum به ترتیب با فراوانی هشت و یک درصد جداسازی شدند. نتایج بیماری­زایی گونه­های قارچی روی گیاهچه­های گوجه­فرنگی هیبرید سانسید 6189 در مرحله چهار برگ حقیقی نشان داد که هر سه گونه روی گیاهچه­های گوجه­فرنگی بیماری­زا بوده و سبب ایجاد پوسیدگی ریشه و طوقه و زردی و بافت­مردگی اندام­های هوایی می­شوند. جدایه­های بیمارگر F. oxysporum با استفاده از آغازگرهای اختصاصی sprl به عنوان F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici تشخیص داده شدند. این مطالعه، نخستین گزارش از F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici از مزارع گوجه­فرنگی استان هرمزگان و نخستین گزارش از F. acutatum به عنوان عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه­فرنگی در دنیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dentification of fungal agents causing tomato root and crown rot in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Pedram Rahimipour 1
  • Amirreza Amirmijani 1
  • Azadeh Goudarzi 2
1 Department of Plant Protection Faculty of Agriculture University of Jiroft Jiroft - IRAN
2 Department of Plant Protection Research, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, BandarAbbas, Iran
چکیده [English]

Root and crown rot is a common tomato disease in the major production areas of Hormozgan province. The present study was conducted to isolate, identify, and determine the frequency of fungal agents associated with tomato root and crown rot in Hormozgan province. In total, 984 fungal isolates were obtained from tomato plants with yellowing, wilting, and root and crown rot symptoms. Identification of the isolates was done based on the morphological characteristics and the comparison of the obtained sequences of the ribosomal internal transcribed spacer region (ITS-rDNA) and parts of the translation elongation factor-1 alpha (tef1-α) gene with relevant sequences available in GenBank. According to the results, the highest frequency belonged to Fusarium oxysporum isolates (73%), and afterward to Rhizoctonia solani and F. acutatum species with eight and one percent frequencies, respectively. The results of the pathogenicity tests of the fungal species on tomato seedlings hybrid Sunseed 6189 at the stage of four true-leaves revealed that all three species were pathogenic on tomato seedlings and caused root and crown rot, yellowing, and death of the plant aerial tissues. Pathogenic isolates of F. oxysporum were identified as F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici using sprl-specific primers. To the best of our knowledge, this is the first report of F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici on tomato in Hormozgan province, and the first report of F. acutatum as tomato root and crown rot agent in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forma specialis
  • fungal species
  • tomato diseases
  • wilting
  • yellowing

Extended Abstract

Introduction

    Tomato root and crown rot constitute a prevalent and devastating disease in the primary tomato-producing regions of Hormozgan province. Afflicting tomato plants from their initial seedling stage through to maturity, the disease exhibits various symptoms, including root and crown necrosis, loss of hairy roots, discoloration in the vascular system of the crown and basal stem, wilting, yellowing, necrosis of older leaves and petioles, reduced fruit quantity and quality, and eventual plant death. In Iran, a variety of fungal and oomycota species, such as Fusarium solani, F. oxysporum, F. equiseti, F. acuminatum, F. proliferatum, F. laterinum, F. semitectum, F. pseudoanthophilum, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Verticillium dahliae, Phytophthora capsici, P. drechsleri, P. nicotianae, and P. aphanidermatum, have been identified as agents responsible for causing tomato root and crown rot. This study aims to isolate, identify, and determine the prevalence of fungal agents contributing to tomato root and crown rot in Hormozgan province, located in southern Iran.

 

Materials and Methods

During the years 2021 and 2022, tomato plants displaying symptoms such as yellowing, wilting, and root and crown rot were systematically collected from eight distinct regions within Hormozgan province—Isin, Dargir, Kahurestan, Parsian, Hashtbandi, Rudan, Rezvan, and Ghazi Qala. Subsequently, root and crown tissue pieces underwent surface disinfection, were transferred onto a PDA medium, and were incubated at 25±1 °C for 10 days. Identification of the fungal isolates relied on morphological characteristics and the comparative analysis of the nucleotide sequence of the ribosomal internal transcribed spacer region (ITS-rDNA) and segments of the translation elongation factor-1 alpha (tef1-α) gene. To fulfill Koch’s postulates, the pathogenicity of selected isolates was tested on tomato seedlings (hybrid Sunseed 6189) at the four true leaves stage, under greenhouse conditions.

 

Results and Discussion

A total of 813 fungal isolates were obtained from symptomatic tomato plants. The predominant frequency was attributed to F. oxysporum isolates (73%), with R. solani and F. acutatum species being isolated at frequencies of eight and one percent, respectively. Pathogenicity tests confirmed the ability of all species to induce root and crown rot, yellowing, and eventual plant death in tomato seedlings. F. oxysporum pathogenic isolates were specifically identified as F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici using sprl-specific primers. This study represents the initial documentation of F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici on tomatoes in Hormozgan province and the first-ever report of F. acutatum as a causative agent of tomato root and crown rot globally.

 

Conclusion

The findings of this investigation, involving the isolation of fungal species from the root and crown of symptomatic tomato plants and the confirmation of their pathogenicity, underscore the role of soil-borne fungi, particularly F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, in the initiation of root and crown rot on tomato in Hormozgan province. Recommendations for disease management in affected areas include the adoption of resistant cultivars, the cultivation of disease-free seedlings, optimal irrigation and nutrition practices, and effective environmental stress management. Future studies are proposed to assess the resistance of prevalent tomato cultivars in these regions against F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici.

امتی، فرخنده و ارشاد، جعفر (1383، شهریور). شناسایی عوامل قارچی پژمردگی گوجه­فرنگی از نهالستان­ها و مزارع استان سمنان. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. تبریز، ایران.
امینی، جهانشیر؛ کاظمی، مرضیه؛ عبداله­زاده، جعفر و درویش نیا، مصطفی (1392). شناسایی و بیماری­زایی گونه­های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه­فرنگی در منطقه مرودشت. دانش گیاهپزشکی ایران، 44 (1)، 71-80.
پروین، محمدرضا و فرخی نژاد، رضا (1390). تعیین تنوع ژنتیکی Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه­فرنگی با استفاده از گروه­های سازگار رویشی. تحقیقات بیماری­های گیاهی، 1 (2)، 59-68.
رحیمیان، حشمت­اله (1367). گروه آناستوموزی Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریزوکتونیایی میوه گوجه­فرنگی در مازندران. بیماری­های گیاهی، 24، 9-11.
شرزه­ای، عباس؛ حیدری، سارا و رئوفی، فریبا (1392). شناسایی قارچ­های بیماری­زای ریشه و طوقه گوجه­فرنگی در شهرستان مرودشت، استان فارس، ایران. تحقیقات بیماری­های گیاهی، 1 (3)، 57-64.
شکاری، اعظم؛ میرابوالفتحی، منصوره؛ محمدی پور، محمد؛ زاد، جواد و اخوت، سید محمود (1385). پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه تعدادی از  گیاهان زراعی، صیفی و جالیز در استان آذربایجان شرقی. بیماری­های گیاهی، 42 (2)، 293-308.
صدروی، مهدی و ستایش مهر، فاطمه (1387). بیماری­های قارچی گوجه­فرنگی در استان خراسان شمالی و واکنش چهار رقم تجاری نسبت به آنها. بیماری­های گیاهی، 44 (4)، 355-361.
عراقی، میرمعصوم؛ رهنما، کامران و تقی نسب، میثم (1388). بررسی بیوکنترل عامل بوته­میری گوجه­فرنگی (Rhizoctonia solani Kuhn) توسط Bacillus subtilis. پژوهش­های تولید گیاهی، 16 (3)، 187-191.
فکری کهن، سپیده و مستوفی­زاده قلمفرسا، رضا (1399). تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری­زایی برخی گونه­های Bipolaris، Curvularia و Exserohilum همراه با تعدادی از گندمیان در جنوب ایران. بیماری­های گیاهی، 56 (2)، 125-152.
محمدنیا افروزی، شهریار؛ اسفندیاری پور، الهام؛ حاتمی، فرشاد؛ عبادزاده، حمیدرضا؛ عباس طاقانی، رضا و احمدی، کریم (1400). آمارنامه کشاورزی سال 99-1398. تهران: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی.
Amini, J., Kazemi, M., Abdollahzadeh, J., & Darvishnia, M. (2013). Identification of Fusarium spp. and their pathogenicity associated with root rot of tomato, Marvdasht. Iranian Journal of Plant Protection Science44(1), 71-80 (in Persian).
Mohammadnia Afrouzi, S., Esfandyari pour, E., Hatami, F., Ebadzadeh, H. R., Abbas Taghani, R., & Ahmadi, K. (2022). Agricultural statistics 2018-2019. Tehran: Information and Communication Technology Center of the Ministry of Agricultural Jihad (in Persian).
Cabral, C. S., Gonçalves, A. M., Fonseca, M. E. N., Urben, A. F., Costa, H., Lourenco, V., Boiteux, L. S., & Reis, A. (2020). First detection of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici across major tomato-producing regions in Brazil. Phytoparasitica48(4), 545-553.
Davis, R. M., & Paulus, A. O. (2014). Fusarium crown and root rot. In J. B. Jones, T. A. Zitter, T. M. Momol, & S. A. Miller (Eds.), Compendium of tomato diseases and pests (pp. 25-27). USA: APS Press.       
Degani, O., & Kalman, B. (2021). Assessment of commercial fungicides against Onion (Allium cepa) basal rot disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. cepae and Fusarium acutatumJournal of Fungi7(3), 235.
El-Marzoky, H. A., Abdalla, M. E., Abdel-Sattar, M. A., & Abid, M. A. (2018). Management of crown and root rot diseases in strawberry commercial fields in Egypt. Journal of Plant Protection and Pathology9(7), 399-404.
Hall, T. A. (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic acids symposium series, 41, 95-98.
Hamini-Kadar, N., Edel-Hermann, V., Gautheron, N., & Steinberg, C. (2010). First report of Fusarium commune and Fusarium redolens causing crown and root rot on tomato in Algeria. New Disease Reports22(1), 3.
Hirano, Y., & Arie, T. (2006). PCR-based differentiation of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and radicis-lycopersici and races of F. oxysporum f. sp. lycopersiciJournal of General Plant Pathology72, 273-283.
Iraqi, M. M., Rahnama, K., & Taghinasab, M. (2009). A survey on biocontrol of Rhizoctonia solani Kuhn damping-off of tomato with Bacillus subtilis. Journal of Plant Production, 16(3), 187-191 (in Persian).
Jones, J. B., Jones, J. P., Stall, R. E., & Zitter, T. A. (1991). Compendium of tomato diseases. USA: APS Press.
Khamas, A. D., Nasir, A. A. M., & Ameen, M. K. M. (2021). Fusarium brachygibbosum and Fusarium acutatum were first recorded as wilting agents on tomato plants in Basra. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 11356-11362.
Kurt, S., Uysal, A., Soylu, E. M., Kara, M., & Soylu, S. (2020). Characterization and pathogenicity of Fusarium solani associated with dry root rot of citrus in the eastern Mediterranean region of Turkey. Journal of general plant pathology86, 326-332.
Leslie, J. F., & Summerell, B. A. (2006). The Fusarium laboratory manual. USA: Blackwell.
Muyolo, N. G., & Schmitthenner, A. F. (1993). Reactions of dry bean, lima bean, and soybean cultivars to Rhizoctonia root and hypocotyl rot and web blight. Plant Disease, 77, 234-238.
Nelson, P. E., Toussoun, T. A., & Marasas, W. F. O. (1983). Fusarium species, an illustrated manual for identification. USA: Pennsylvania State University Press.
O'Donnell, K., Cigelnik, E., & Casper, H. H. (1998). Molecular phylogenetic, morphological, and mycotoxin data support reidentification of the quorn mycoprotein fungus as Fusarium venenatumFungal Genetics and Biology23(1), 57-67.
Ommati, F., & Ershad, J. (2004, August). Identification of fungal agents of tomato wilting from nurseries and fields of Semnan province. Paper presented at the 16th Iranian Plant Protection Congress. Tabriz, Iran (in Persian).
Parvin, M. R., & Farokhi-Nejad, R. (2013). Genetic diversity of Fusarium solani the causal agent of tomato root and crown rot using VCGs. Research in Plant Pathology, 1(2), 59-68 (in Persian).
Rahimian, H. (1988). Anastomosis groups of Rhizoctonia solani causing soil rot of tomato fruit in Mazandaran. Iranian Journal of Plant Pathology, 24, 9-11 (in Persian).
Rayner, R.W. (1970). A mycological color chart. UK: Commonwealth Mycological Institute.
Rozlianah, F. S., & Sariah, M. (2010). Characterization of Malaysian isolates of Fusarium from tomato and pathogenicity testing. Research Journal of Microbiology5(9), 266-272.
Sadravi, M., & Setayesh Mehr, F. (2009). Fungal diseases of tomato in North Khorasan province and the reaction of four commercial cultivars to their pathogens. Iranian Journal of Plant Pathology 44(4), 355-361 (in Persian).
Sharzei, A., Heidary, S., & Raufi, F. (2013). Identification of tomato root and crown pathogenic fungi in Marvdasht region, Iran. Research in Plant Pathology, 1(3), 57-64 (in Persian).
Sharma, A., Sharma, N. K., Srivastava, A., Kataria, A., Dubey, S., Sharma, S., & Kundu, B. (2018). Clove and lemongrass oil based non-ionic nanoemulsion for suppressing the growth of plant pathogenic Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciIndustrial crops and products123, 353-362.
Shekari, A., Mirabolfathi, M., Mohammadi-Pour, M., Zad, J., & Okhovvat, S. M. (2006). Phytophthora root and crown rot of several field and vegetable crops in East Azarbaijan Province. Iranian Journal of Plant Pathology42(2), 293-308 (in Persian).
Sivanesan, A. (1987). Graminicolous species of Bipolaris, Curvularia, Drechslera, Exserohilum and their teleomorphs. Mycological Papers, 158, 1-261.
Sneh, B., Burpee, L., & Ogoshi, A. (1991). Identification of Rhizoctonia species. USA: APS press.
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., & Kumar, S. (2013). MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular biology and evolution30(12), 2725-2729.
Viani, A., Alizadeh, A., Babadoust, M., & Peighami, E. (2008). Investigation on Fusarium diseases of tomatoes in East Azerbaijan. Journal of Agricultural Science and Natural Resources14, 192-206.
White, T. J., Bruns, T., Lee, S., & Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In M. A. Innis, D. H. Gelfand, J. J. Sninsky, & T. J. White (Eds.), PCR Protocols: a guide to methods and applications (pp. 315–322). USA: Academic Press.
Woodhall, J. W., Brown, L., Harrington, M., Murdock, M., Pizolotto, C. A., Wharton, P. S., & Duellman, K. (2022). Anastomosis groups of Rhizoctonia solani and binucleate Rhizoctonia associated with potatoes in Idaho. Plant Disease106(12), 3127-3132.
Ye, Q., Wang, R., Ruan, M., Yao, Z., Cheng, Y., Wan, H., Li, Z., Yang, Y., & Zhou, G. (2020). Genetic diversity and identification of wilt and root rot pathogens of tomato in China. Plant disease104(6), 1715-1724.
Yezli, W., Hamini-Kadar, N., Zebboudj, N., Blondin, L., Tharreau, D., & Kihal, M. (2019). First report of crown and root rot of tomato caused by Fusarium equiseti in Algeria. Journal of Plant Pathology101, 1249.
Yue, Z. L., Tian, Z. J., Zhang, J. W., Zhang, S. W., Li, Y. D., & Wu, Z. M. (2022). Overexpression of lectin receptor-like kinase 1 in tomato confers resistance to Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersiciFrontiers in Plant Science13, 836269.
Zebboudj, N., Yezli, W., Hamini-Kadar, N., & Kihal, M. (2020). Antifungal activity of lactic acid bacteria against Fusarium species responsible for tomato crown and root rots. Environmental and Experimental Botany18, 7-13.
Zhong, S., & Steffenson, B. J. (2001). Virulence and molecular diversity in Cochliobolus sativus. Phytopathology, 91(5), 469-476.