c3518cb17d976b8
شناسایی قارچ‌های میکوریزآربسکولار در درختان نارنگی کینو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پیوند شده برروی پایه رافلمون با استفاده ازتکنیک واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

محمد حسین شمشیری؛ بو پیندار سینگ

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  درختان نارنگی کینو دوساله پیوندشده بروی پایه رافلمون با جدایه‌های مختلفی ازقارچ میکوریزآربسکولار شامل Glomus manihotis, Gigaspora gigantean, Glomus mosseae بصورت جداگانه و مخلوط مایه‌کوبی گردیدند. پنج پرایمر اختصاصی جنس‌های Glomus و Gigaspora به نام‌های VANS1, NS21, NS61 VAGLO و VAGIGA پس از ساخت و با استفاده از DNA استخراج شده از ریشه‌های آلوده به میکوریزآربسکولار با استفاده ...  بیشتر