c3518cb17d976b8
بررسی باروری جنسی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی در جدایه‌های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران

مونا خوانساری عتیق؛ محمد جوان نیکخواه؛ اکبر خداپرست؛ ماریه ببری؛ کیوان غضنفری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  قارچ Glomerella cingulataعامل بیماری آنتراکنوز درختان مرکبات در شمال و جنوب ایران است. 67 جدایه تک اسپور شده به دست آمده از درختان مرکبات استان مازندران برای این بررسی استفاده شد. تشخیص هموتال و هتروتال بودن قارچ در این آزمایش روی محیط اختصاصی YPSS انجام شد. برای تشخیص هموتال بودن، ابتدا جدایه‌ها به تنهایی روی این محیط کشت شدند و در نور متناوب ...  بیشتر

مقایسه شدت بیماریزایی جدایه‌های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندران

ماریه ببری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسین طاهری؛ یعقوب محمد علیان

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  در سال‌های اخیر بیماری آنتراکنوز مرکبات، در استان مازندران روی تعدادی از ارقام تجاری مرکبات خسارت قابل توجهی ایجاد کرده است. این بیماری به صورت گسترده‌ای در باغات مرکبات این استان شیوع دارد. طی سال‌های 1383 و 1384 از درختان مرکبات باغات آلوده به صورت تصادفی نمونه‌برداری شد. با کشت 119 نمونه جمع‌آوری شده روی محیط کشت PDA، 96 جدایه از جنس ...  بیشتر