c3518cb17d976b8
شناسایی جدایه‌های مقاوم Pyricularia grisea به قارچ‌کش ادی فنفوس در استان مازندران و اثر تری سیکلازول بر آنها

مهری مهدیان خلیلی؛ مهدی صدروی؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بلاست، ناشی از Pyricularia grisea، مهمترین بیماری قارچی برنج در استان مازندران است. برای شناسایی جدایه‌های مقاوم به قارچ‌کش ادی‌فنفوس، 50 جدایه بیمارگر از مزارع برنج مناطق مختلف این استان جمع‌آوری شدند و میزان بازدارندگی از رشد پرگنه آنها توسط غلظت‌های 1 تا 140 قسمت در میلیون این قارچ‌کش مخلوط با محیط غذایی PDA و EC50 آن برای این جدایه‌ها در ...  بیشتر