c3518cb17d976b8

شناسایی جدایه‌های مقاوم Pyricularia grisea به قارچ‌کش ادی فنفوس در استان مازندران و اثر تری سیکلازول بر آنها

نویسندگان

چکیده

بلاست، ناشی از Pyricularia grisea، مهمترین بیماری قارچی برنج در استان مازندران است. برای شناسایی جدایه‌های مقاوم به قارچ‌کش ادی‌فنفوس، 50 جدایه بیمارگر از مزارع برنج مناطق مختلف این استان جمع‌آوری شدند و میزان بازدارندگی از رشد پرگنه آنها توسط غلظت‌های 1 تا 140 قسمت در میلیون این قارچ‌کش مخلوط با محیط غذایی PDA و EC50 آن برای این جدایه‌ها در فواصل زمانی 5، 7 و 14 روز تعیین شد. سپس توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه 11 جدایه نیمه مقاوم و مقاوم به ادی‌فنفوس این بیمارگر توسط قارچ‌کش تری‌سیکلازول و EC50 آن برای این جدایه‌ها نیز در فواصل زمانی فوق‌الذکر تعیین شد. آنگاه شدت بیماری حاصل از 2 جدایه مقاوم و 1 جدایه حساس به ادی‌فنفوس، همراه با استفاده از قارچ‌کش‌ها در گلخانه روی برنج رقم طارم آزمایش شدند. نتایج نشان دادند که 34% جدایه‌ها حساس، 22% نیمه حساس، 30% نیمه‌مقاوم و 14% مقاوم به قارچ‌کش ادی-فنفوس و همه جدایه‌های نیمه‌مقاوم و مقاوم به ادی‌فنفوس به تری‌سیکلازول حساس هستند. همچنین قارچ‌کش‌ تری‌سیکلازول در آزمایش گلخانه‌ای در برابر تمام جدایه‌ها به نحو معنی-داری بیش از ادی‌فنفوس بیماری را کاهش داد. حضور جدایه‌های مقاوم به ادی فنفوس این بیمارگر در این استان، حساسیت آنها به تری سیکلازول و توانایی بهتر این قارچ‌کش در کنترل بیماری برای اولین بار گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistant Isolates of Pyricularia grisea to Edifenphos in Mazandaran Province and Effect of Tricyclazole on the Fungus

نویسندگان [English]

  • Mehri MahdianKhalili
  • Mahdi Sadravi
  • Vahid Khosravi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edifenphos
  • Pyricularia grisea
  • Resistance to fungicides
  • Rice blast
  • Tricyclazole