c3518cb17d976b8
آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در لارو سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30249

چکیده
  سوسک برگخوار نارون در مرحله‌ حشره کامل و به ویژه دوره‌ لاروی از آفات مهم نارون می باشد. بدین منظور وجود سه کربوهیدراز مهم درگیر در فعالیت های گوارشی شامل آلفا- آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز در روده میانی لارو این حشره بررسی شد. بیشترین فعالیت آلفا-گلوکوزیداز، بتا-گلوکوزیداز و آلفا- آمیلاز به ترتیب در pHهای 5، 6 و 6 بدست آمد. ...  بیشتر

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30254

چکیده
  عسلک پنبه (Bemisia tabaci) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی، زینتی، مرتعی و گلخانهای در سرتاسر جهان میباشد. دوره زندگی کوتاه، تعداد نسل زیاد، چندخواری و روش تولیدمثل هاپلودیپلوئید همراه با کاربرد مکرر حشرهکشها برای پایین نگه داشتن جمعیت این آفت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشرهکشها را آسان نموده است. در این تحقیق حساسیت ...  بیشتر

کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28648

چکیده
  کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در pH های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت ...  بیشتر

بررسی فعالیت گلوکوزیدآزها و آلفا آمیلاز غده گوارشی حلزون قهوه‎ای مرکبات Caucasotachea lencoranea (Stylommatophora: Helicidae).

مهدیه بی‌غم؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ فاطمه حسینی نوه

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 271-281

چکیده
  حلزون قهوه‎ای مرکبات Caucasotachea lencoranea Mousson یکی از آفات مرکبات در استانهای شمالی ایران می‎باشد. به منظور کنترل بهتر این حلزون و بهبود استراتژی‎های مدیریت آن، شناخت وضعیت آنزیم‎های گوارشی این جانور دارای اهمیت می‎باشد. حلزون‎ها از باغات مرکبات شمال کشور جمع‌آوری شدند و کربوهیدازهای آلفا گلوکوزیداز، بتا گلوکوزیداز و آلفا آمیلاز غده ...  بیشتر

پروتئازها و آلفاآمیلاز گوارشی سن سبز پستهAcrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae

مهدیه بی‌غم؛ وحید حسینی نوه؛ فاطمه حسینی نوه

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  سن سبز پسته، Acrosternum heegeri، با ایجاد خسارت کمّی و کیفی، اهمیت اقتصادی زیادی در تولید محصول پسته دارد. آگاهی از وضعیت آنزیم‌های گوارشی، به منظور بکارگیری تکنیکهای نوین، در کنترل آفت ضروری است. روده میانی در این حشره به چهار قسمت (1m تا 4m) تقسیم می‌شود که از لحاظ مرفولوژیک متفاوتند و مقدار pH هریک از سمت جلو به سمت عقب (1m تا 4m) به ترتیب بصورت ...  بیشتر