c3518cb17d976b8
بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  شناسایی شرایط محیطی بهینه و فاکتورهای موثر در ‌رشد و اسپورزائی قارچهای بیمارگر حشرات در تولید انبوه و بکارگیری آنها ضروری است. در این راستا، در تحقیق حاضر اثر چند محیط کشت مایع و جامد روی رشد قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها روی B. bassiana نشان داد که اثر نور (0001/0=p)، محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) و اثر متقابل ...  بیشتر