c3518cb17d976b8

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

نویسندگان

چکیده

شناسایی شرایط محیطی بهینه و فاکتورهای موثر در ‌رشد و اسپورزائی قارچهای بیمارگر حشرات در تولید انبوه و بکارگیری آنها ضروری است. در این راستا، در تحقیق حاضر اثر چند محیط کشت مایع و جامد روی رشد قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها روی B. bassiana نشان داد که اثر نور (0001/0=p)، محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) و اثر متقابل آنها (0027/0=p) در تولید بلاستوسپور معنی‌دار بوده و عصاره سیب‌زمینی بالاترین تولید بلاستوسپور را داشت. اما مشخص گردید که برخلاف نور (0006/0=p) و محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) که در وزن خشک بلاستوسپور تولید شده موثرند، اثر متقابل آنها در این مورد موثر نمی‌باشد (1547/0=p). ارزیابی تولید روزانه بلاستوسپور مشخص نمود که بین روند تولید بلاستوسپور در روزهای مختلف اختلاف معنی‌دار وجود دارد (0001/0=p)؛ این روند در روزهای اول تا سوم زیاد و در روزهای بعد کند گردید. استفاده از محیط‌های غذایی مایع جایگزین برای تولید بلاستوسپور قارچ نیز نشان داد اثر کیفیت این محیط‌های غذایی در تولید بلاستوسپور معنی‌دار بوده (0004/0=p) و بر این اساس عصاره سیب‌زمینی بالاترین و عصاره ارزن پایین‌ترین میزان اسپور تولید شده را داشت. در هر یک از این آزمون‌ها، با بررسی تغییرات pH در محیط‌های کشت مایع در زمان تولید بلاستوسپور مشخص گردید که فعالیت قارچ باعث کاهش pH اولیه محیط‌ها و اسیدی شدن آنها شده است. نتایج آزمایشها نشان داد کیفیت محیط‌های غذایی جامد نیز بر میزان اسپورزایی این قارچ اثر معنی‌دار داشته (0086/0=p) و بین آنها آرد گندم به همراه ماده جذب کننده رطوبت بالاترین میزان اسپور تولیدی را داشت. همچنین در آزمون دیگری پس از استفاده از ارزن بعنوان محیط پایه جامد برای تولید اسپور مشخص شد که در این مورد نیز اثر مواد همراه و تیمارهای مختلف در تولید اسپور معنی‌دار است (0001/0=p) و تیمار ارزن پخته بیشترین میزان تولید اسپور را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Liquid and Solid Media on Sporulation of Beauveria bassiana

نویسندگان [English]

  • hassan asgari
  • seyedeh masoumeh zamani
  • ahmad ashouri
چکیده [English]

An identification of optimal environmental conditions and effective factors for growth and sporulation of biological control agents is indispensable for their mass production. In this study, the effect of some liquid and solid media were evaluted for Beauveria bassiana sporulation. The results of experiments on B. bassiana indicated that in liquid media the effect of light (p=0.0001), food quality (p=0.0001) and interaction between light and food quality (p=0.0027) was significant on blastospore production with potato extract leading to a highest production of blastospores. Although dry weight of blastospores was significantly affected by light (p= 0.0006) and food quality (p=0.0001), yet the interaction between light and food quality (p=0.1547) was not significant on dry weight of blastospores. The results also demonstrated the role of time on the rate of daily blastospore production (p=0.0001). Blastospore production increased rapidly during the first three days after inoculation, then the rate was reduced. The use of different liquid media for blastospore production showed that sporulation in liquid media was significantly (p=0.0004) affected by food quality. Potato and millet extracts had the highest and lowest rate of sporulation, respectively. The results of the experiments demonstrated that fungus activity changed the pH of media toward acidic. The results also demonstrated that in solid media the effect of food quality was significant (p=0.0086), cereal with superabsorbent leading to the highest sporulation. Also, in other experiments, results of use of millet (as a solid medium for sporulation) showed that the effect of food quality and its various treatments on sporulation was significant (p=0.0001), maximum sporulation occuring on boiled seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauveria bassiana
  • Culture medium
  • Entomopathogenic fungi.
  • mass production
  • Sporulation