c3518cb17d976b8
ویژگی‌های فنوتیپی و ژنو تیپی جدایه‌های Erwinia amylovora از میزبان های مختلف در شیراز

شهرزاد توکل باخدا؛ سید محسن تقوی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  از اواخر فروردین سال 1385 تا شهریور سال 1386 باغات میوه مناطق مختلف شیراز مورد بازدید قرار گرفتند و از درختان سیب، به و گلابی دارای علایم سوختگی آتشی نمونه‌برداری شد. تعداد چهل وهفت جدایه باکتری با استفاده از محیط‌کشت‌های آگار غذایی از بافت‌های آلوده جدا و براساس آزمون‌های استاندارد باکتری‌شناسی به‌عنوان Erwinia amylovora تشخیص داده شدند. ...  بیشتر