c3518cb17d976b8
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه‌های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر‌های مولکولی PCR-RFLP و RAPD

اکرم بخشی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان؛ محسن ابراهیمی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  پوسیدگی ذغالی با عامل Macrophomina phaseolina یکی از بیمار‎یهای مهم اقتصادی می‎باشد که سبب کاهش عملکرد در گیاهان زراعی و باغی می‎شود. تعداد 33 جدایه از قارچ M. phaseolina بدست آمده از میزبان‌های متفاوت مانند سویا، خربزه، لوبیا، نخود، کاج، کوکب‎کوهی، کیوی، پنبه و کنجد جمع‌آوری شدند. شدت بیماریزایی جدایه‎ها روی بذور خربزه در شرایط آزمایشگاه ارزیابی ...  بیشتر