c3518cb17d976b8
کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28648

چکیده
  کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در pH های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت ...  بیشتر

بررسی فعالیت گلوکوزیدآزها و آلفا آمیلاز غده گوارشی حلزون قهوه‎ای مرکبات Caucasotachea lencoranea (Stylommatophora: Helicidae).

مهدیه بی‌غم؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ فاطمه حسینی نوه

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 271-281

چکیده
  حلزون قهوه‎ای مرکبات Caucasotachea lencoranea Mousson یکی از آفات مرکبات در استانهای شمالی ایران می‎باشد. به منظور کنترل بهتر این حلزون و بهبود استراتژی‎های مدیریت آن، شناخت وضعیت آنزیم‎های گوارشی این جانور دارای اهمیت می‎باشد. حلزون‎ها از باغات مرکبات شمال کشور جمع‌آوری شدند و کربوهیدازهای آلفا گلوکوزیداز، بتا گلوکوزیداز و آلفا آمیلاز غده ...  بیشتر