c3518cb17d976b8
مقایسه DNA بارکدینگ با روش کلاسیک در جهت تشخیص پنج گونه شته درختان میوه در مشهد

ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 217-226

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24329

چکیده
  شته‌ها از آفات مهم کشاورزی هستند، اما گرایش تکاملی آنها به سمت کاهش ویژگی‌های مفید تاکسونومیک و تغییر‌پذیری صفات ظاهری به‌دلیل تأثیر عوامل محیطی و میزبان گیاهی، شناسایی مرفولوژیک آنها را در برخی مواقع دچار مشکل می‌نماید. مدیریت صحیح این آفات مستلزم شناسایی دقیق آنها است، لذا استفاده از روش‌های نوین شناسایی می‌تواند در زمینه ...  بیشتر

مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorabditis bacteriophora و باکتری همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii

جواد کریمی؛ عباس مکرم حصار؛ مهناز حسنی کاخکی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 353-363

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24343

چکیده
  نماتودهای انگل حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می‌باشند. از میان گروه‌های مرتبط با این نماتودها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایر گروه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی گونه‌های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر