c3518cb17d976b8
بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کارگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

زینب فتح الهی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28645

چکیده
  موریانه Microcerotermes diversus Silvestri مهمترین آفت اقتصادی مخرب محصولات چوبی در اهواز می باشد. امکان انتقال افقی موریانه کش های غیر دورکننده ( بین هم آشیانه ای ها ) یک راهکار مهم برای کنترل موریانه ها در سالهای اخیر شده است. در این مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توانایی موریانه ها برای انتقال غلظت های کشنده سموم به موریانه های ...  بیشتر