c3518cb17d976b8
دامنه میزبانی و برخی مشخصات مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس موزائیک یونجه در استان کرمان

فاطمه منگلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 179-189

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28655

چکیده
  ویروس موزائیک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AlMV) یکی از مهم ترین ویروس های یونجه در سرتاسر دنیاست. به منظور مطالعه جدایه های این ویروس در استان کرمان، در طی سالهای 1386 تا 1387 از 514 بوته یونجه با علائم موزائیک، زردی، تاولی شدن سطوح برگ ها، بدشکلی و پیچیدگی و 66 بوته سیب زمینی با علائم زرد ابلقی (Calico)، در شهرستان های مختلف استان کرمان نمونه برداری به عمل ...  بیشتر