c3518cb17d976b8
ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در تعدادی از باغات درختان میوه هسته دار موجود در برخی مناطق استان های فارس و گلستان

پویا رحمانیان؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35632

چکیده
  طی فصول بهار تا پاییز  سال های 87 و 88 به منظور ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه (PNRSV) تعداد 343 نمونه برگی علایم دار و بدون علایم به طور تصادفی از درختان میوه هسته دار موجود در برخی باغات شهرستان های جهرم، مینودشت و کلاله به ترتیب از استان های فارس و گلستان جمع آوری شد. جهت ردیابی ویروس (PNRSV) نمونه ها توسط آزمون ...  بیشتر

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30256

چکیده
  ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ringspot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. زوال ناشی از این عامل ویروسی یکی از عوامل تخریب درختان میوه در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگیToRSV در باغات درختان میوه هسته دار هلو، آلو، گوجه و زردآلو در استان های فارس و گلستان در طی سال های 1387 و 1388 ، تعداد 414 نمونه به صورت کاملا ...  بیشتر