c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی ستلایت آران‌ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 223-231

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30259

چکیده
  ستلایت آران‌ای در برخی جدایه های ویروس موزاییک خیارCucumber mosaic virus, (CMV) سبب کاهش یا تشدید علائم این ویروس می‌شود. جهت بررسی وجود ستلایت آران-ای‌، نمونه‌های آلوده گیاهی مشکوک به CMV از میزبان‌های مختلف جمع‌آوری شدند. ابتدا با استفاده از روشهای سرولوژیک مانند DAS-ELISA و دیبا CMV ردیابی شد. به منظور بررسی بیشتر علائم و اثر احتمالی ستلایت آران‌ای ...  بیشتر