c3518cb17d976b8
مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ایCeratitis capitate (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) با استفاده از تله‌ مکفیل

ربابه سلیمانی؛ حمید رضا صراف معیری؛ نعمت ا.. صداقت

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 37-45

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.330983.1006981

چکیده
  به منظور مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و اثر حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ای، Ceratitis capitate (Wiedeman) آزمایشی در شهرستان آمل به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار و پنج تیمار شامل پروتئین هیدرولیزات ایرانی و خارجی، سراتراپ، دیپ‌تک و مدلور انجام شد. در آزمایش دیگری برهمکنش اثر سموم در چهار سطح شامل دیپترکس، پالیزین، ...  بیشتر

پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف

حمیدرضا صراف معیری؛ حسین پور عسگری؛ اورنگ کاوسی؛ مریم راشکی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 329-336

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53509

چکیده
  کنۀ میوۀ خشک (L) Carpoglyphus lactisعلاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به‌ویژه خشکبار به‌شمار می‌رود، به عنوان یک طعمۀ جایگزین برای پرورش انبوه کنه‌های شکارگر به‌صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنۀ میوۀ خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20 و 25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 ...  بیشتر