c3518cb17d976b8
تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

مریم شهبازی؛ سید علی اکبر بهجت‌نیا؛ محمود عالیچی؛ وحید رومی؛ کرامت‌الله ایزدپناه

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 201-211

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53491

چکیده
  سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت ...  بیشتر