c3518cb17d976b8
بهینه‌سازی روش‌ آلوده‌سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش‌های واقعی ارقام برنج در مزرعه

فریدون پاداشت دهکایی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید باقر محمودی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بیماری سوختگی غلاف برنج که در اثر گروه آناستوموزی AG1-IA از قارچRhizoctonia solani به وجود می‌آید، یکی از مهمترین بیماری‌های قارچی برنج در دنیا می‌باشد. مقاومت گیاه برنج نسبی است و عکس‌العمل آن در مقابل این بیماری به دلیل پیچیدگی توارثی‌ و ناپایداری محیطی ثابت نیست به‌طوریکه تخمین صحیح بیماری مشکل است. برای تشخیص واکنش واقعی برنج در سطح ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه‌های سازگاری رویشی

سید امین علیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ حشمت اله امینیان؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در سال 1384، 35 جدایه قارچ Gibberella intermedia (با آنامورفFusarium proliferatum)، به عنوان عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران، از نظر تنوع در گروه‌های سازگاری رویشی مورد بررسی قرار گرفتند. از جهش‌یافته‌های nit (فاقد قدرت استفاده از نیترات) برای شناسایی و ارزیابی این گروه‌ها استفاده شد. از سه جدایه روی محیط‌های حاوی 1، 3 و 5 درصد کلرات پتاسیم ...  بیشتر

بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ کیوان غضنفری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  چهل جدایه تک اسپور Magnaporthe grisea، به منظور شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و تعیین تنوع ژنتیکی بر اساس انگشت نگاری DNA به روش rep-PCR در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سال‌های 1382-1384 از تعدادی علف هرز تیره گرامینه شامل علف انگشتی (Digitaria sanguinalis)، ارزن دم روباهی (Setaria italica)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و علف هرز نامعلوم جمع‌آوری گردیدند و در کلکسیون ...  بیشتر