c3518cb17d976b8
بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری‌زایی با توان هستۀ یخ در استرین‌های Pseudomonas syringae جدا‌شده از درختان میوۀ هسته‌دار

الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 351-362

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57393

چکیده
  پدیدۀ حد نصاب احساس یکی از پدیده‌های کنترل‌کنندۀ تولید فاکتورهای مؤثر در بیماری‌زایی برخی از باکتری‌ها است، اما ارتباط توانایی ایجاد هستۀ یخ در باکتری P. syringaeکه یکی از فاکتورهای مؤثر در تشدید بیماری است، با این پدیده مشخص نشده است. به منظور بررسی آن، در بهار 1392، 248 نمونه (شامل برگ و شکوفه) از سرشاخۀ درختان میوۀ هسته‌دار استان خراسان ...  بیشتر