c3518cb17d976b8

بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری‌زایی با توان هستۀ یخ در استرین‌های Pseudomonas syringae جدا‌شده از درختان میوۀ هسته‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پدیدۀ حد نصاب احساس یکی از پدیده‌های کنترل‌کنندۀ تولید فاکتورهای مؤثر در بیماری‌زایی برخی از باکتری‌ها است، اما ارتباط توانایی ایجاد هستۀ یخ در باکتری P. syringaeکه یکی از فاکتورهای مؤثر در تشدید بیماری است، با این پدیده مشخص نشده است. به منظور بررسی آن، در بهار 1392، 248 نمونه (شامل برگ و شکوفه) از سرشاخۀ درختان میوۀ هسته‌دار استان خراسان رضوی، جمع‌آوری شد. باکتری‌های مولد هستۀ یخ، شناسایی شدند و از میان آنها جدایه‌های متعلق به گونۀ P. syringae با استفاده از آزمون‌های لوپات (LOPAT) تشخیص داده شدند. از میان فاکتور‌های مؤثر بر بیماری‌زایی سه فاکتور تحرک، حساسیت به پراکسید هیدروژن و تولید پایووردین بررسی شدند. میزان تحرک در جدایه‌هایی که قدرت هستۀ یخ زیادی داشتند، به‌طور معناداری بیشتر از جدایه‌هایی بود که به عنوان هستۀ یخ ضعیف، شناسایی شدند. اختلاف معناداری در رابطه با حساسیت به پراکسید هیدروژن و تولید پایووردین در میان جدایه‌های قوی و ضعیف هستۀ یخ، مشاهده نشد. هموسرین لاکتون موجود در شش جدایۀ انتخاب‌شده از P. syringae‌ های مربوط به گروه‌های مختلف هستۀ یخ، جداسازی و با استفاده از بیوسنسور Chromobacter violaceum CV026، روی صفحۀ کروماتوگرافی (Thin-layer Chromatography) ردیابی شدند. نتایج ما ارتباط مستقیمی بین قدرت هستۀ یخ و میزان تولید هموسرین لاکتون‌ها را در باکتری P. syringae نشان داد و ثابت کرد جدایه‌هایی که تحرک بیشتری دارند، قدرت هستۀ یخ بیشتری نیز دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the correlation of some virulence factors with ice nucleation activity in Pseudomonas syringae strains isolated from stone fruit trees

نویسندگان [English]

 • Elaheh Taheri 1
 • Saeed Tarighi 2
 • Parissa Taheri 2
1 Former M.Sc. Student , Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Former M.Sc. Student , Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The quorum sensing is a phenomenon which controls the production of virulence factors in some bacteria. But the correlation between the ice nucleation activities which is one of the most important virulence factor in P.syringae with this system in unknown. In order to investigate that, in spring of 2013, 248 samples (including leaves and flowers) were collected from twigs of stone fruit trees in Khorasan Razavi province. Ice nucleation active bacteria, were identified and among them the P. syringae isolates were distinguished by LOPAT tests. Among virulence factors three of them such as swarming motility, susceptibility to hydrogen peroxide and pyoverdine production were studied. The swarming motility of the isolates with high ice nucleation activity were significantly more than those isolates which indicated low ice nucleation activity. There was no significant different in susceptibility to hydrogen peroxide and pyoverdine production between high and low ice nucleation active isolates. The production of homoserine lactones in six selected P. syringae belonged to the different groups of ice nucleation activity were extracted and detected using Chromobacter violaceum CV026 which was overlaid on Thin-layer chromatography plates. Our results indicated direct correlation between ice nucleation activity and the amount of homoserine lactone production and confirmed that the hypermotile isolates have high ice nucleation activity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacteria
 • homoserin lactone
 • ice nucleation
 • qourum sensing
 1.  

  1. Beattie, G.A. & Lindow, S.E. (1995). The secret life of foliar bacterial pathogens on leaves. Annual Review of Phytopathology, 33, 145-172.
  2. Camilli, A. & Bassler, B.L. (2006). Bacterial small-molecule signaling pathways. Science, 311, 1113-1116.
  3. Chow, S., Kevin, G., Jiang, L. & Nassour, A. (2011). Salisylic acid affects swimming, twitching and swarming motility in P. aeriginosa, resulting in decreasedbiofilm formation. Journal of experimental microbiology and immunology, 15, 22-29.
  4. Deziel, E., Lepine, F., Milot, S. & Villemur, R. (2003). rhlA is required for the production of a novel biosurfactant promoting Swarming motility in Pseudomonas aeruginosa: 3-(3-hydroxyalkanoyloxy) alkanoic acid (HAAs), the precursors of rhamnolipids. Microbiology, 149, 2005-2013.
  5. Duffy, B.K. & Efago, G.D. (1997). Zinc improves biocontrol of Fusarium crown and root rot of tomato by Pseudomonas fluorescens and represses the production of pathogen metabolites inhibitory to bacterial antibiotic biosynthesis. Phytopathology, 87, 1250-1257.
  6. Dumenyo, C.K., Mukherjee, A., Chun, W. & Chatterjee, A.K. (1998). Genetic and physiological evidence for the production of N-acyl homoserine lactones by Pseudomonas syringae pv. syringae and other fluorescent plant pathogenic Pseudomonas species. European Journal of Plant Pathology, 104, 569-582.
  7. Elasri, M., Delorme, S., Lemanceau, P., Stewart, G., Laue, B., Glickman, E., Oger, P.M. & Dessaux, Y. (2001). Acyl-homoserine lactone production is more common among plant-associated Pseudomonas spp. than among soilborne Pseudomonas spp. Applied Environmental Microbiology, 67, 1198-1209.
  8. Fahy, P.C. & Persley, C.J. (1983). Plant Bacterial Disease A Diagnostic Guide. Academic Press Sidney. Australia.
  9. Feil, H., Feil, W.S., Chain, P., Larimer, F., Dibartolo, G. & Copeland, A. (2005). Comparison of the complete genome sequences of Pseudomonas syringae pv. syringae B728a and pv. tomato DC3000. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 11064-11069.
  10. Garnham, C.P., Campbell, R.L., Walker, V.K. & Davies, P.L. (2011). Novel dimeric β-helical model of an ice nucleation protein with bridged active sites. BMC Structural Biology, 11, 36.
  11. Gara, L.D., Pinto, M.C. & Tommasi, F. (2003). The antioxidant systems vis-à-vis reactive oxygen species during plant-pathogen interaction. Plant Physiology and Biochemistry, 41, 863-870.
  12. Hirano, S.S. & Upper, C.D. (2000). Bacteria in the leaf ecosystem with emphasis on Pseudomonas syringae-a pathogen, ice nucleus, and epiphyte. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 3, 624-653.
  13. Kennedy, B.S., Nielsen, M.T., Severson, R.F., Sisson, V.A., Stephenson, M.K. & Jackson, D.M. (1992). Leaf surface chemicals from Nicotiana affecting germination of Peronospora tabacina (Adam) sporangia. Journal of Chemical Ecology, 18, 1467-1479.
  14. Kinscherf, T.G. & Willis, D.K. (1999). Swarming by Pseudomonas syringae B728a requires gacS (lemA) and gacA but not the acyl-homoserine lactone biosynthetic gene ahlI. Journal of Bacteriology, 181, 4133-4136.
  15. Kitten, T., Kinscherf, T.G., McEvoy, J.L. & Willis, D.K. (1998). A newly identified regulator is required for virulence and toxin production in Pseudomonas syringae. Molecular Microbiology, 28, 917-929.
  16. Klement, Z., Farkas, G.L. & Lovrekovich, H. (1964). Hypersensitive reaction induce by phytopathogenic bacteria in the tobacco leaf. Phytopathology, 54, 474-477.
  17. Kovacs, N. (1956). Identification of Pseudomonas pyocyana by the oxidase reaction. Nature, 178, 703-708.
  18. Kozolff, L.M., Schofield, M.A. & Lute, M. (1983). Ice nucleating activity of P. syringae and Erwinia herbicola. Journal of Bacteriology, 153, 222-231.
  19. Lelliott, R.A. & Stead, D.E. (1987). Methods for the Diagnosis of Bacterial disease of plants. Blackwell Scientific Publication. Oxford. Boston.
  20. Lindow, S.E., Arny, D.C. & Upper, C.D. (1982). Bacterial ice nucleation: A factor in frost injury to plants. Plant Physiology, 70, 1084-1089.
  21. Lindow, S.E. & Brandl, M.T. (2003). Microbiology of the phyllosphere. Applied Environmental Microbiology, 69, 1875-1883.
  22. Loper, J.E. & Lindow, S.E. (1994). A biological sensor for iron available to bacteria in their habitats on plant surfaces. Applied Environmental Microbiology, 60, 1934-1941.
  23. Loper, J.E. & Buyer, J.S. (1991). Siderophores in microbial interactions on plant surfaces. Molecular Plant-Microbe Interaction, 4, 5-13.
  24. McClean, K.H., Winson, M.K., Fish, L., Taylor, A., Chhabra S.R., Camara, M., Daykin, M., Lamb, J., Swift S., Bycoft, B.W., Stwart, G. & Williams, P. (1997). Quorum sensing and Chromobacterium violaceum: exploitation of violacein production and inhibition for the detection of N-acylhomoserine lactone. Microbiology, 143, 3703-3711.
  25. McLean, R.J., Whiteley, M., Stickler, D.J. & Fuqua, W.C. (1997). Evidence of autoinducer activity in naturally occurring biofilms. FEMS Microbiology Letters, 154, 259-263.
  26. Morello, J.E., Pierson, E.A. & Pierson, L.S. (2004). Negative crosscommunication among wheat rhizosphere bacteria: effect on antibiotic production by the biological control bacterium Pseudomonas aureofaciens 30-84. Applied Environmental Microbiology 70, 3103-3109.
  27. Munsch, P., Geoffroy, V.A., Alatossava, T. & Meyer, J.M. (2000). Application of siderotyping for characterization of Pseudomonas tolaasii and Pseudomonas reactans isolates associated with brown blotch disease of cultivated mushrooms. Applied Enviromental Microbiolog, 66, 4834-4841.
  28. Nealson, K.H. & Hastings, J.W. (1979). Bacterial bioluminescence: its control and ecological significance. Microbiological Review, 43, 496-518.
  29. Neilands, J.B. & Leong, S.A. (1986). Siderophores in relation to plant growth and disease. Annuual Review Plant Physiology, 37, 187-208. 
  30. Nejad, P. & Ramstedt, M. (2006). Presence of quorum-sensing mediated gene regulation in pathogenic Ice-Nucleation-Active (INA) bacteria. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22, 1373-1375.
  31. Pierson, E.A., Wood, D.W., Cannon, J.A. & Blachere, F.M. (1998a). LSP: interpopulation signaling via N-acyl-homoserine lactones among bacteria in the wheat rhizosphere. Molecular Plant-Microbe Interaction, 11, 1078-1084.
  32. Pierson, L.S., Derek, W.W. & Pierson, E.A. (1998b). Homoserine lactonemediated gene regulation in plant-associated bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36, 207-225.
  33. Quinones, B., Pujol, C.J. & Lindow, S.E. (2004). Regulation of AHL production and its contribution to epiphytic fitness in Pseudomonas syringae. Molecular Plant-Microbe Interaction, 17, 521-531.
  34. Quinones, B., Dulla, G. & Lindow, S.E. (2005). Quorum sensing regulates exopolysaccharide production, motility, and virulence in Pseudomonas syringae. Molecular Plant-Microbe Interaction, 18, 682-693.
  35. Redfield, R.J. (2002). Is quorum sensing a side effect of diffusion sensing? Trends Microbiology, 10, 365-370.
  36. Ren, D., Zuo, R. & Wood, T.K. (2005). Quorum-sensing antagonist (5Z)-4bromo-5-(bromomethylene)-3-butyl-2(5H)-furanone influences siderophore biosynthesis in Pseudomonas putida and Pseudomonas aeruginosa. Applied Microbiology Biotechnology, 66, 689-695.
  37. Schaad, N.W., Joneas, J.B. & Chun, C. (2001). Laboratory Guid for identification of plant pathogenic bacteria. 3rd ed. st Paul, Minnestota, American Phytopathological society press.
  38. Shepherd, R.W. & Lindow, S.E. (2009). Two dissimilar N-acyl-homoserine lactone acylases of Pseudomonas syringae influence colony and biofilm morphology. Applied Environmental Microbiology, 75, 45-53.
  39. Shrout, J.D., Chopp, D.L., Just, C.L., Hentzer, M., Givskov, M. & Parsek, M.R. (2006). The impact of quorum sensing and Swarming motility on Pseudomonas aeroginosa biofilm formation is nutritionally conditional. Molecular Microbiology, 62, 1264-1277.
  40. Taguchi, F., Suzuki, T., Inagaki, Y., Toyoda, K., Shiraishi, T. & Ichinosa, Y. (2010). The Siderophore pyoverdine of Pseudomonas syringae pv. Tabaci 6605 is an intrinsic virulence factor in host Tobacco infection. American Society for Microbiology, 192, 117-126.
  41. Tarighi, S. (2007). The role of Quorum sensing in physiology and pathogeny of Pseudomonas syringae.  First Congress of Biotechnology and their Usages, Mashhad. (In farsi).
  42. Tarighi, S. & Taheri, P. (2011). The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. Syringae B728a. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27, 1303-1311.
  43. Toth, I.K., Newton, J.A., Hyman, L.J., Lees, A.K., Daykin, M., Ortori, C., Williams, P. & Fray, R.G. (2004). Potato plants genetically modified to produce N-acylhomoserine lactones increase susceptibility to soft rot Erwiniae. Molecular Plant-Microbe Interaction, 17, 880-887.
  44. Von Bodman, S.B., Bauer, W.D. & Coplin, D.L. (2003). Quorum sensing in plant-pathogenic bacteria. Annual Review of Phytopathology, 41, 455-482.
  45. Whitehead, N.A., Barnard, A.M.L., Slater, H., Simpson, N.J.L. & Salmond, G.P.C. (2001). Quorum-sensing in gram-negative bacteria. FEMS Microbiology Review, 25, 365-404.