c3518cb17d976b8
نویسنده = جهانگیر خواجه‌علی
تعداد مقالات: 3
1. ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-40

10.22059/ijpps.2018.232094.1006779

مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی


3. بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 221-227

10.22059/ijpps.2014.53496

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی