c3518cb17d976b8
تأثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

سیدمسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 259-267

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57381

چکیده
  قارچ Aspergillus parasiticus با تولید افلاتوکسین B1تأثیرات جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کنندگان مواد غذایی آلوده به این زهرابۀ قارچی می‌گذارد. در این پژوهش، تیمارهای مختلف pH و غلظت NaCl در محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسین‎زایی آنها با استفاده از سه روش محیط کشت نارگیل - آگار، TLC و HPLC بررسی و مشخص شد که افلاتوکسین‎های تولیدشده به‌وسیلۀ این ...  بیشتر