c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی سوسک‌های پوست‌خوار درختان نارون با استفاده از روش خط شناسه گذاری DNA barcoding

سودابه امینی؛ جاماسب نوذری؛ رضا حسینی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.305542.1006948

چکیده
  سوسک‌های پوست‌خوار به عنوان یکی از مهم‌ترین آفات درختان جنگلی و فضای سبز به درختان ضعیف حمله و باعث نابودی آنها می‌شوند. درختان نارون نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین میزبان‌های سوسک‌های پوست‌خوار شناخته شده اند. این گروه از سوسک‌ها با تغذیه از آوند چوبی درختان نارون و همچنین انتقال قارچ بیماریزای عامل بیماری مرگ هلندی نارون، باعث ...  بیشتر

بررسی تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایران

آتوسا فرحپور حقانی؛ رضا حسینی؛ علی اکبر عبادی؛ علی اعلمی؛ فرزاد مجیدی ‌شیل‌سر

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 211-223

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36684

چکیده
  به‌منظور بررسی وجود تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo supperssalis در استان‌گیلان، 37 نمونه لارو (لارهای سن 4 تا 6) از 17 شهرستان انتخاب شدند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در سه جمعیت شرق، مرکز و غرب دسته‌بندی شدند. DNA استخراج شده از نمونه‌ها با استفاده از 12 آغازگر تصادفی تکثیر شد. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز ...  بیشتر